Zamknij
REKLAMA

Pożyczka na Zatrudnienie dla pomorskich firm

11:21, 03.07.2018 | nadesłane
REKLAMA

POŻYCZKA NA ZATRUDNIENIE NOWYCH PRACOWNIKÓW

Pożyczka na zatrudnienie - pożyczka udzielana ze środków publicznych pochodzących ze zwrotów z instrumentów inżynierii finansowej, wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, powierzonych przez Województwo Pomorskie na podstawie Umowy Powierzenia Zadań, na rzecz Wykonawcy w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców w procesie poszukiwania, pozyskania i podniesienia kwalifikacji Pracowników. Uruchomienie niniejszego Produktu Finansowego ma służyć przezwyciężeniu zwiększającego się braku odpowiednich kadr na rynku pracy w województwie pomorskim.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

Maksymalna wartość Pożyczki wynosi 300 000,00 PLN

Wykorzystanie Pożyczki na pokrycie wydatków na rzecz 1 Pracownika, o których mowa poniżej (Przeznaczenie finansowania), nie może przekroczyć 100 000,00 PLN

Maksymalny okres spłaty Pożyczki liczony od momentu jej uruchomienia tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat).

Maksymalna karencja w spłacie kapitału Pożyczki wynosi 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Pożyczki, o którym mowa powyżej.

Oprocentowanie pożyczki (stałe): 0,925% tzn. z pomocą de minimis - na warunkach korzystniejszych niż rynkowe tj. 0,5 stopy bazowej PLN z dnia podpisania Umowy Pożyczki, przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego).

Prowizja za udzielenie pożyczki: od 1%

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

1. Środki z Pożyczki muszą być przeznaczone i wydatkowane przez Pożyczkobiorcę na poszukiwanie, pozyskanie lub podniesienie kwalifikacji Pracowników.

2. Wsparcie udzielone Pożyczkobiorcy powinno przyczyniać się w szczególności do:

a) pozyskania nowych Pracowników, zwłaszcza z terenu spoza woj. pomorskiego, w celu zwiększenia, utrzymania wielkości lub podniesienia jakości zatrudnienia,

b) stworzenia nowych stanowisk pracy,

c) podniesienia kwalifikacji Pracowników, - na terenie woj. pomorskiego, z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.

3. Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych w szczególności z:

a) poszukiwaniem i pozyskaniem Pracowników, w tym: koszty usług firm rekrutacyjnych, agencji pośrednictwa pracy tymczasowej, przygotowania i zamieszczenia ogłoszeń o pracę,

b) zatrudnieniem nowych Pracowników i utworzeniem nowych stanowisk pracy, w tym: koszty badań wstępnych, szkoleń, wynagrodzeń2 wraz z narzutami3, a także koszty wyposażenia, urządzeń i narzędzi służących do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

c) organizacją płatnych praktyk/staży dla uczniów/studentów/absolwentów4,

d) podniesieniem kwalifikacji Pracowników, w tym: koszty szkoleń, kursów, studiów wyższych /podyplomowych4,

e) organizacją kursów językowych dla Pracowników (m.in. języka polskiego), w tym kursów dedykowanych4,

f) relokacją Pracowników, w tym: finansowanie w całości lub w części kosztów przeprowadzki, wynajmu mieszkania służbowego, zapewnienia żłobka lub przedszkola dla dzieci Pracowników, czy też innych form opieki nad osobami zależnymi4,

g) otrzymaniem przez zagranicznych Pracowników prawa stałego pobytu w Polsce, w tym: opłata skarbowa za rozpoczęcie procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały, koszty pomocy prawnej, tłumaczenia, nauki języka polskiego oraz inne koszty związane z zatrudnieniem cudzoziemców;

h) finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z opieką nad dziećmi Pracowników lub osób od nich zależnych np. wydatki na żłobki, przedszkola, punkty lub inne formy opieki4,

i) finansowanie w całości lub w części kosztów związanych z wypoczynkiem Pracowników i ich rodzin,

j) pozostałymi świadczeniami pozapłacowymi dla Pracowników, w tym: koszty opieki medycznej, kart rekreacyjno-sportowych i innych.

 

1. Poprzez nowego pracownika należy rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie pierwszego stosunku pracy u Pożyczkobiorcy.

2. Wynagrodzenia finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki nie mogą być niższe niż 120% wartości najniższego wynagrodzenia

określonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847).

3. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki na koszty wynagrodzeń nowozatrudnionych pracowników jest możliwe

maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

4. Wydatkowanie środków Jednostkowej Pożyczki na cele określone w pkt. IV.3 lit. c) – f), h) oraz j) jest możliwe maksymalnie przez

okres 12 miesięcy.

 

Wydatkowanie środków Pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od daty jej uruchomienia.

Udokumentowanie wydatkowania środków Pożyczki na koszty wynagrodzeń, o których mowa w pkt.3 lit. b), powinno następować sukcesywnie przez okres maksymalnie do 15 miesięcy od momentu zatrudnienia Pracownika (Pracowników).

Za należyte udokumentowanie potwierdzające wydatkowanie środków Pożyczki zgodnie z celem, na jaki została udzielona, uznaje się przedłożenie przez Pożyczkobiorcę: faktur, list płac lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ze zmianami,

b) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym: podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą),

c) prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,

d) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),

e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,

f) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

g) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Dowiedz się więcej - Artykuł  Dziennik Bałtycki - Pożyczka na Zatrudnienie dla pomorskich firm

                               

 

 

 

(nadesłane)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Szanowny Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie firma Express Kaszubski Wojciech Drewka, 83-300 Kartuzy, ul. Jeziorna 2, oraz nasi Zaufani Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie internetowej do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianych ,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak to zrobić.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzu przez Express Kaszubski Wojciech Drewka, 83-300 Kartuzy, ul. Jeziorna 2 i naszych Zaufanych Partnerów jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności..

Zgadzam sięNie teraz
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone