Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Prawo

 • Komornik prowadzi egzekucję, a my nie wiemy o wydanym przez sąd wyroku. Co robić?

  Komornik prowadzi egzekucję, a my nie wiemy o wydanym przez sąd wyroku. Co robić? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 4 miesiące temu.

  Do kancelarii często zgłaszają się klienci z zapytaniem, co zrobić, gdy wszczęta została przeciwko nim egzekucja przez komornika, a oni nic nie wiedzą o tym, by kiedykolwiek sąd wydał przeciwko nim wyrok/nakaz zapłaty. Tak naprawdę o tym że wyrok/nakaz zapłaty został wydany klienci dowiadują się dopiero od komornika, a w zasadzie, gdy komornik podejmie już czynności egzekucyjne tj. zajmie

 • O obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 9 miesięcy temu.

  W interesie sprzedającego pojazd jest jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie zakładu ubezpieczeń. Opieszałość w tej sprawie może spowodować konieczność zapłacenia składki za okres ubezpieczenia po zbyciu pojazdu. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń samodzielnie decyduje, czy zapłaty całości zaległej składki zażąda od zbywcy lub nabywcy pojazdu.

 • Można odzyskać prawo jazdy przed upływem kary za jazdę pod wpływem alkoholu?

  Można odzyskać prawo jazdy przed upływem kary za jazdę pod wpływem alkoholu? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 1 rok temu.

  Piotr w dniu 2 lipca 2015 r. znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził samochód. Ustalono to podczas kontroli drogowej, po czym w tym samym dniu odebrano mu prawo jazdy. W związku z tym, po przeprowadzonym postępowaniu karnym, Sąd Rejonowy skazał Piotra J. i orzekł względem niego karę grzywny, a także zastosował środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Wyrok

 • Roszczenie regresowe. Kiedy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie?

  Roszczenie regresowe. Kiedy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania solidarnie? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 1 rok temu.

  W dniu 1 sierpnia 2004 r. Janusz B. oraz Krzysztof Z. zawarli umowę spółki cywilnej, której celem było projektowanie stron internetowych. Udziały w spółce wynosiły po 50 proc. Spółka funkcjonowała pod nazwą XYZ s.c. W zyskach i stratach obaj wspólnicy uczestniczyli w częściach równych. W dniu 21 września 2014 r. wspólnicy zawarli umowę z XXX sp. z o.o. na zaprojektowanie strony internetow

 • Bieg przedawnienia, a egzekucja na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

  Bieg przedawnienia, a egzekucja na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 2 lata temu.

  Przeciwko panu Januszowi, na wniosek banku, na podstawie tytułu egzekucyjnego (BTE) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 1 lipca 2012 r. w związku z udzielonym mu kredytem, toczyło się postępowanie egzekucyjne od dnia 1 września 2012 r. W czerwcu 2014 r., wierzyciel zawarł umowę przelewu egzekwowanej wierzytelności na rzecz cesjonariusza – funduszu sekurytyzacyjnego tzn. firmy win

 • Dobro małoletnich dzieci ma znaczenie przy rozwodzie

  Dobro małoletnich dzieci ma znaczenie przy rozwodzie 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 2 lata temu.

  Małżonek decydujący się na złożenie pozwu o rozwód powinien pamiętać, że w toku postępowania sąd nie będzie interesował się tylko relacjami jakie panują w małżeństwie stron. Sąd rozwodowy również pochyla się nad sytuacją małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa i tym, w jaki sposób rozwód wpłynie na ich dobro.

 • Na czym polega postępowanie uproszczone? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 2 lata temu.

  Postępowanie uproszczone, będące postępowaniem odrębnym, zostało wprowadzone celem przyspieszenia i uproszczenia rozpoznawania w procesie cywilnym nieskomplikowanych spraw, a także spraw o małej wartości przedmiotu sporu.

 • Gdy współwłaściciele nie są zgodni – z pomocą przychodzi sąd

  Gdy współwłaściciele nie są zgodni – z pomocą przychodzi sąd 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 2 lata temu.

  Sytuacja gdy jedna nieruchomość posiada kilku współwłaścicieli może być trudna, w szczególności gdy stosunki między współwłaścicielami nie układają się zgodnie. Zarządzanie nieruchomością wspólną wymaga współdziałania wszystkich współwłaścicieli, a niekiedy także ponoszenia wspólnie nakładów na nieruchomość. Co zrobić gdy na przykład brat, z którym wspólnie odziedziczyliśmy dom nie zgadza

 • Jak uzyskać uzupełnienie wyroku? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 2 lata temu.

  Pan Marian wystąpił do sądu z pozwem przeciwko Panu Zygmuntowi o zapłatę 50.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 12 stycznia 2015 r. Kwota ta wynikała z dwóch roszczeń przysługujących Panu Marianowi, a dotyczących niezapłacenia przez Pana Zygmunta ceny sprzedaży za pojazd marki Mercedes w wysokości 40.000,00 zł oraz za pojazd marki Seat w wysokości 10.000,00 zł.

 • Konsekwencje zaginięcia tytułu wykonawczego – co z egzekucją? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Panu Januszowi doręczono tytuł wykonawczy umożliwiający wystąpienie do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Niestety, w czasie remontu mieszkania, doszło do zagubienia przedmiotowego dokumentu. Czy w przedstawionej sytuacji Pan Janusz definitywnie został pozbawiony możliwości przymusowego dochodzenia swojej wierzytelności?

 • Jak dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa za wyrok niezgodny z prawem? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Niejednokrotnie zdarza się, że przy wykonywaniu władzy publicznej dochodzi do wyrządzenia szkody jednostce w związku z wydaniem prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. W powyższej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z instytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 • Sądy polubowne – alternatywna metoda rozwiązywania sporów 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Spory o prawa majątkowe, ochronę dóbr osobistych, roszczenia mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. To wciąż mało rozpowszechniona, ale tańsza i mniej sformalizowana forma załatwiania spraw w oparciu o porozumienie stron.

 • Co warto wiedzieć o rękojmi? Konsumenci zyskali, sprzedawcy - przeciwnie 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Jeśli planujecie zakupy, to koniecznie poznajcie nowe zasady rękojmi. Według nich to od konsumenta zależy, czy zażąda od sprzedawcy naprawy, czy też wymiany wadliwego towaru. Klient może powołać się na zasadę rękojmi nawet po roku, jeśli uzna, że rzecz miała wady już w dniu zakupu. Ale to nie wszystko.

 • Konsekwencje braku ważnego OC samochodu. Czy można z tego wybrnąć? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Pan Janusz został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej, w trakcie której okazało się, że nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej swojego samochodu osobowego. Jakie konsekwencje grożą za w/w przeoczenie panu Januszowi? Czy istnieje możliwość ich uniknięcia?

 • Kiedy znalazca ma prawo domagać się znaleźnego? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Znaleźne jest niczym innym jak roszczeniem przysługującym znalazcy rzeczy względem osoby uprawnionej do jej odbioru w związku ze znalezieniem rzeczy. Osobą uprawnioną do odbioru jest z reguły ten, kto ją zgubił. Znalazca, który dopełnił obowiązków uczciwego znalazcy może żądać swoistej nagrody za wywiązanie się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę.

 • Bez profesjonalnego pełnomocnika - ryzyko i skutki 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  W ostatnim czasie głośno było o inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej: RPO), który w wystąpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwości zwrócił uwagę na kontrowersje związane z brzmieniem art. 162 k.p.c., w którym wskazał m.in. na niebezpieczeństwo obarczania strony, działającej bez profesjonalnego pełnomocnika, negatywnymi skutkami procesowymi omyłki proceduralnej sądu, co moż

 • Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego - kto może nim być? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Prokurator Rejonowy w G. wniósł przeciwko Janowi akt oskarżenia, w którym zarzucił mu fizyczne i psychiczne znęcanie się nad małoletnim synem tj. popełnienie przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego. Czy w powyższej sytuacji dopuszczalne będzie wykonywanie praw małoletniego pokrzywdzonego przez matkę? Kto w powyższym stanie faktycznym powinien zostać ustanowiony jego kuratorem procesow

 • Nielegalne zatrudnienie – co robić kiedy pracodawca odmawia zapłaty? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: u.p.z.i.r.p.) nielegalnym zatrudnieniem (nielegalną inną pracą zarobkową) czyli tzw. „pracą na czarno” jest „zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, niezgłoszenie osoby zat

 • Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi nie prowadzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na fakt, że majątek dłużnika objęty jest tzw. wspólnością ustawową. W praktyce najczęściej problem ten pojawia się przy egzekucji z nieruchomości bądź pojazdu. Czy w takiej sytuacji wierzyciel ma szansę skutecznie dochodzić swoich nal

 • Zderzenie ze zwierzęciem – do kogo wystąpić o odszkodowanie? 0x

  Autor: nadesłane. Opublikowany: 3 lata temu.

  Powszechnie wiadomo, że zwierzęta stwarzają zwiększone niebezpieczeństwo dla otoczenia. Dla kierującego pojazdem źródłem zagrożenia mogą okazać się nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także psy, kury, sarny, łosie, dziki, a także jelenie, niespodziewanie pojawiające się na drogach publicznych, szczególnie tych znajdujących się poza miastem.

« Poprzednia strona1234Następna strona »