Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Mecenas Dariusz Budnik radzi

Zajęcie wynagrodzenia i konta bankowego przez komornika

Opublikowany: 2013-01-15 11:43 Autor: nadesłane

Komornik dokonał zajęcia mojego wynagrodzenia za pracę. Stosowne kwoty potrącane są przez pracodawcę i przekazywane są do komornika. Pozostała kwota przekazywana jest jednak na mój rachunek bankowy, który również zajęty jest przez komornika. W skutek powyższego działania pozbawiona jestem jakichkolwiek środków do życia. Nie wiem, czy cokolwiek mogą z tym zrobić?

Postępowanie komornika jest prawidłowe, stąd na obecnym etapie składanie ewentualnych skarg na czynności komornika jest niecelowe. Zaistniała sytuacja jest konsekwencją nierzetelności prawnej naszego ustawodawcy. Z jednej bowiem strony zapewnia się dłużnikowi kwotę wolną od potrąceń (w przypadku umów o pracę), która winna być przekazywana dłużnikowi, z drugiej zaś strony umożliwia się zajęcie konta bankowego dłużnika, co faktycznie uniemożliwia dłużnikowi pobranie pozostałej (wolnej od zajęcia) kwoty wynagrodzenia z rachunku bankowego.

Ustawodawca tymczasem wśród sposobów egzekucji wskazywanych przez wierzyciela wymienia m. in. egzekucję z wynagrodzenia za pracę, jak też egzekucję z rachunku bankowego. Dlatego też, jak wyżej wskazałem, złożenie skargi na czynności komornika jest bezcelowe, albowiem skarga taka zostanie zapewne oddalona przez Sąd.

Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji może być porozumienie z pracodawcą, który na wniosek pracownika powinien przekazywać wolną od zajęcia komorniczego część wynagrodzenia do rąk pracownika. Uniknie się przelewania na konto dłużnika/pracownika kwoty wolnej od zajęcia i tym samym dłużnik będzie miał środki na życie. Jest to najlepsze rozwiązanie, niemniej nie każdy pracodawca chce przekazywać wynagrodzenie bezpośrednio do rąk pracownika, mimo iż na żądanie pracownika, taki sposób wypłaty wynagrodzenia jest dopuszczalny.

Innym rozwiązaniem jest złożenie stosownego pisma do komornika, w którym dłużnik wskaże, iż wynagrodzenie zostało już zajęte przez Komornika, a na konto bankowe wpływa właśnie kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia. Pytanie pozostaje, co w takiej sytuacji uczyni komornik. Wydawać się może, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej części komornik zwolnił rachunek bankowy dłużnika.

Jednocześnie jednak pamiętać należy, że komornik prowadzi egzekucję na rzecz wierzyciela, a więc może obawiać się poniesienia ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli konto bankowe w powyższym zakresie zostanie zwolnione. Jeżeli Komornik na wniosek dłużnika, wniosek odpowiednio uzasadniony, nie zwolni rachunku bankowego, wówczas zasadnym będzie złożenie do sądu skargi na czynności Komornika (skargi na postanowienie komornika oddalającej wniosek dłużnika o zwolnienie wolnej od potrąceń kwoty wynagrodzenia wpływającej na rachunek bankowy). Ostateczną decyzję podejmie więc sąd. Pamiętać jednak należy, że sytuacja jest co najmniej nietypowa i nie ma żadnej pewności, że Sąd przychyli się do skargi dłużnika.

Pewnym, acz chwilowym rozwiązaniem jest wykorzystanie przez dłużnika art. 54 prawa bankowego, w świetle którego dłużnik może bez zgody komornika pobrać pewną kwotę pieniędzy z zajętego rachunku bankowego tj. w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

I tak zgodnie z art. 54 ust. 1. Prawa bankowego „Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego”.

Jest to chwilowe rozwiązanie, gdyż takie prawo dłużnik posiada tylko raz w tym sensie, że nie będzie mógł pobrać większej kwoty, aniżeli w/wskazana, ale może ją pobierać kilkukrotnie, w mniejszych kwotach, aż do wyczerpania „limitu” w wysokości trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli jednak dłużnik ma kilka rachunków bankowych, możliwym jest pobranie łącznie tylko wskazanej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie z każdego rachunku po trzykrotność tego wynagrodzenia.

adwokat Dariusz Budnik

Kancelaria Adwokacka
Dariusz Budnik
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

Czytaj również