Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Mój były mąż ożenił się ponownie. Kto będzie dziedziczył po jego śmierci?

Opublikowany: 2014-02-03 15:49 Autor: nadesłane

Związek małżeński pani Krystyny został rozwiązany przez rozwód w 2007 r. Rok wcześniej, mąż pani Krystyny, pan Krzysztof sporządził testament w formie aktu notarialnego, zgodnie z którym dziedziczyć ma ich dwójka wspólnych dzieci po połowie. Niedawno pani Krystyna dowiedziała się, że pan Krzysztof zawarł nowy związek małżeński. Zastanawia się, kto będzie dziedziczyć po jego śmierci przy tak zarysowanym stanie faktycznym? Jego obecna żona? Czy też dzieci na podstawie sporządzonego wcześniej testamentu? A może wszystkie w/w osoby wspólnie?

Przy założeniu, że pan Krzysztof nie sporządził nowego testamentu, ani nie odwołał poprzedniego, zastosowanie w niniejszej sprawie będą mieć przepisy Kodeksu cywilnego o zachowku (art. 991-1011 k.c.) oraz przepisy o testamentach

Tak więc po śmierci pana Krzysztofa dziedziczyć będą po połowie dzieci pani Krystyny zgodnie z treścią testamentu, jednak należy mieć na względzie, że pani Janina uprawniona będzie do zachowku.

Jak wynika z w/w przepisów, obecnej żonie pana Krzysztofa – pani Janinie – należeć będzie się połowa wartości udziału, który by przypadał jej przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast, gdyby okazało się, że jest ona trwale niezdolna do pracy, udział ten uległby zwiększeniu do dwóch trzecich wartości udziału spadkowego. Jest to instytucja zachowku.

W sytuacji, w której pani Janina nie otrzymała należnego jej zachowku w postaci uczynionej przez pana Krzysztofa darowizny, w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu, przysługiwać jej będzie w stosunku do spadkobierców (dzieci powołanych do spadku) roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Podkreślić należy, że przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, jak również darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Ważne unormowanie, które może mieć zastosowanie w niniejszej sprawie zawiera art. 994 § 3 k.c. Zgodnie z nim, przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa. Istotnym jest, że wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

W przypadku natomiast, w którym pan Krzysztof darowałby jakąś rzecz pani Janinie, to jej wartość zostałaby zaliczona do należnego jej zachowku.

Zgodnie z art. 999 k.c., jeżeli spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku jest sam uprawniony do zachowku, jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Nie ma wątpliwości, że w myśl art. 991 § 1 k.c., dzieci pani Krystyny i pani Krzysztofa będą uprawnionymi do zachowku, który wynosić będzie 2/3 wartości udziału spadkowego jeżeli uprawnieni są trwale niezdolni do pracy albo jeżeli są małoletni – w innych zaś przypadkach będzie to połowa wartości tego udziału. Dzieci wobec powyższego będą obowiązane do zapłaty zachowku jedynie powyżej wskazanych wartości.

Ewentualne roszczenia pani Janiny z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

aplikant adwokacki Rafał Benkowski

Kancelaria Adwokacka
Dariusz Budnik
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

Czytaj również