Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Czy przebudowa zjazdu wymaga pozwolenia na budowę? Uzupełnienie

Opublikowany: 2014-05-22 21:52 Autor: nadesłane

W styczniu 2013 roku na łamach Expressu Kaszubskiego ukazał się artykuł odpowiadający na pytanie, czy przebudowa zjazdu wymaga pozwolenia na budowę. Jak się okazało zagadnienie to wzbudziło ogromne zainteresowanie wielu osób, które zwracały się do kancelarii z pytaniami o opisaną w artykule sprawę. Wobec tego postanowiliśmy szerzej opisać precedensowe orzeczenie, które zapadło w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22.09.2010 r. (sygn. akt II SA/Gd 342/10, LEX nr 752461) zapadło na tle następującego stanu faktycznego:

Klient kancelarii po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na przebudowę zjazdu zgłosił u właściwego starosty zamiar wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie zjazdu z drogi wojewódzkiej. Wobec dokonanego zgłoszenia starosta złożył sprzeciw, ponieważ uznał, iż przebudowa zjazdu wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a samo zgłoszenie zamiaru wykonania robót nie jest wystarczające.

Zawarty w ustawie Prawo budowlane katalog robót, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i podlegają jedynie zgłoszeniu, nie zawierał robót budowlanych polegających na przebudowie zjazdu. Jednakże zgodnie z prawem budowlanym dla przebudowy samej drogi nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a wystarczy jedynie zgłoszenie. Powstało zatem pytanie czy zjazd jest elementem drogi.

Na skutek złożonej skargi sprawa została rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który stwierdził, że co prawda zjazd w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych nie jest elementem drogi, ale zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych w zezwoleniu na przebudowę zjazdu zamieszcza się pouczenie o obowiązku dokonania zgłoszenia budowy.

Sąd ponadto zwrócił uwagę na fakt, iż zmiana ustawy o drogach publicznych, wprowadzona ustawą z 14 listopada 2003 r. wprowadziła nową definicję zjazdu, który w poprzednim stanie prawnym stanowił element drogi, wobec czego jego przebudowa podlegała wówczas zgłoszeniu. Ustawodawca dokonując tej zmiany nie wprowadził zaś zmiany art. 29 ustawy Prawo budowlane poprzez dodanie do kategorii robót podlegających zgłoszeniu przebudowy zjazdu.

Wobec powyższych argumentów sąd uznał, że „na gruncie art. 29 ust. 2 pkt 12 Prawa budowlanego, definicja zjazdu przewidziana w ustawie o drogach publicznych, wyodrębniająca go z pojęcia drogi nie powinna być stosowana, a przebudowa zjazdu podlega zgłoszeniu jako przebudowa elementu drogi. Interpretacja taka jest zdaniem sądu racjonalna, skoro bowiem z obowiązku uzyskania pozwolenia zwolniono przebudowę dróg, to wnioskując a maiori ad minus tym bardziej przebudowa elementu związanego z funkcjonowaniem drogi, jakim jest zjazd, nie powinna wymagać uzyskania pozwolenia. Zjazd z drogi, co do zasady, jest bowiem elementem mniej skomplikowanym od względem projektowym i wykonawczym i mniej uczęszczanym niż droga. Jego przebudowa nie powinna być zatem poddana surowszym rygorom nie przebudowa drogi”.

Radca prawny
Anna Zamojska

Kancelarie
Adwokata Dariusza Budnik
Radcy Prawnego Anny Zamojskiej
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77