Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Firma żąda zapłaty długu sprzed lat. Czy możliwe jest przedawnienie?

Opublikowany: 2014-06-25 12:40 Autor: nadesłane

Pani Hanna otrzymała pismo od spółki Z. z wezwaniem do zapłaty kwoty 1.000,00 zł, na którą składa się należność główna oraz odsetki. Przedmiotowa wierzytelność została zasądzona orzeczeniem sądu. Natomiast sam dług powstał jeszcze w 2005 r. Spółka Z. nabyła tę wierzytelność od pierwotnego wierzyciela (będącego przedsiębiorcą) w 2012 r. Pani Hanna zastanawia się, czy w tej sytuacji może podjąć jakiekolwiek kroki. Zwłaszcza, że wyżej wymienione wezwanie zostało przesłane na jej stary adres zwykłym listem, a odebrali je jej znajomi. Również wskazuje ona na długi czas, który upłynął pomiędzy powstaniem długu, a próbą jego dochodzenia przez spółkę Z.

W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego [dalej: k.c.] dotyczące przedawnienia roszczeń majątkowych (art. 117 k.c. – art. 125 k.c.).

Po upływie określonego w ustawie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Pani Hanna w niniejszej sprawie nie zrzekła się korzystania z tego zarzutu. Przy czym podkreślić należy, że takie zrzeczenie się jest nieważne, jeżeli zostało dokonane przed upływem terminu.

Niestety brak jest informacji w zapytaniu przesłanym przez panią Hannę o tym, kiedy zapadło wyżej wymienione orzeczenie sądu. Jest to istotne z uwagi na przerwanie przedawnienia, po którym biegnie ono na nowo. Powoduje to każda czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, co też stało się w niniejszej sprawie.

Ogólny termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. odsetki) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Spółka Z. w swoim wezwaniu niestety wskazała jedynie wysokość należności łącznej, bez podania kwoty należności głównej oraz odsetek. W niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, że ani wierzyciel pierwotny, ani spółka Z. wcześniej nie dochodziły przedmiotowego roszczenia, świadczenie okresowe, tj. odsetki przedawniły się w części, w związku z tym, że termin przedawnienia dla nich wynosi trzy lata.

Zaznaczyć należy, że gdyby nie istniało wyżej wymienione orzeczenie sądu, do przedawnienia doszłoby już w 2008 r. jako, że roszczenie to związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Aby uchylić się od zaspokojenia odsetek od należności głównej, pani Hanna może skorzystać z zarzutu przedawnienia. Okres, który zarzut ten będzie obejmować, zależy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu, gdyż w tym dniu rozpocznie się bieg przedawnienia.

Aplikant adwokacki
Rafał Benkowski

Kancelarie
Adwokata Dariusza Budnik
Radcy Prawnego Anny Zamojskiej
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

Czytaj również