Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Sąd prosi o dane pozwanego. Skąd pozyskać wymagane informacje?

Opublikowany: 2014-12-29 23:37 Autor: nadesłane

Pan Józef złożył w sądzie pozew o zapłatę kwoty 12.500,00 zł przeciwko panu Marianowi, który był mu dłużny w/w sumę tytułem umowy sprzedaży samochodu osobowego. W dniu 29 grudnia 2014 r. pan Józef otrzymał z sądu pismo wzywające go do uzupełnienia braków formalnych w postaci oznaczenia swojego numeru PESEL, uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu, a także określenia adresu pozwanego. Niestety, na umowie sprzedaży nie został wskazany adres zamieszkania pana Mariana. Jedyne dane jakie posiada powód, to numer i seria dowodu osobistego pozwanego. Co może zrobić w tej sytuacji pan Józef? W jaki sposób może uzyskać żądane przez sąd dane dotyczące adresu zamieszkania pozwanego?

Pozew powinien spełniać liczne wymagania formalne, które wskazane są w Kodeksie postępowania cywilnego. Przede wszystkim powinien on zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany – poprzez wskazanie, czy jest to sąd rejonowy, czy też okręgowy, a nadto, który wydział ma rozpatrywać daną sprawę;
2) określenie podmiotów postępowania – poprzez wskazanie ich imion, nazwisk, nazw, przedstawicieli ustawowych, miejsc zamieszkania, adresów, siedzib;
3) oznaczenie numeru PESEL lub NIP (dot. osób fizycznych) lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (dot. m.in. osób prawnych);
4) oznaczenie pisma wraz ze wskazaniem przedmiotu sprawy (np. pozew pana Józefa powinien być zatytułowany „pozew o zapłatę”);
5) treść zawierającą podstawowe wnioski lub oświadczenia powoda, w tym dokładne i jasno określone żądanie, a także przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających podniesione w pozwie żądanie;
6) dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, w tym miejscu należy podkreślić, że wskazując dowody koniecznym jest precyzyjne okoliczności, które powód chce udowodnić;
7) oznaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowej, chyba że przedmiotem sprawy – tak jak w przypadku pana Józefa – jest oznaczona kwota pieniężna;
8) w miarę potrzeby wskazania okoliczności uzasadniających właściwość sądu;
9) własnoręczny podpis powoda;
10) wymienienie wszystkich składanych załączników;
11) dowód uiszczenia opłaty sądowej, jeżeli jest ona w danej sprawie wymagana.

Pozew może zawierać też inne wnioski, np. o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, czy też o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda. Wskazane są one w art. 187 § 2 k.p.c.

Natomiast wracając do wezwania sądu, które otrzymał Pan Józef. W takiej sytuacji powinien złożyć on do stosownego organu wniosek o udostępnienie danych pana Mariana podając w nim wszystkie informacje, które są mu znane, a dotyczą pozwanego. Wniosek ten składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego gminy, w której mieszka pan Marian. Natomiast, jeżeli powód nie posiada odpowiedniej wiedzy na ten temat, to jedyną drogą jest złożenie stosownego wniosku w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Wydziale Udostępniania Danych.

Wnioski takie składa się na urzędowych formularzach, które można pobrać za pośrednictwem internetu. Opłata za udostępnienie danych dotyczących jednej osoby wynosi 31,00 zł. Dowód jej uiszczenia należy załączyć do przedmiotowego wniosku. Oprócz tego, należy wykazać interes prawny w stosunku do adresata, a także przedłożyć dokument potwierdzający tenże interes. W przypadku pana Józefa interesem tym będzie toczące się postępowanie sądowe, a także otrzymane z sądu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

W czasie, w którym pan Józef otrzyma z jednego z w/w organów odpowiedź wraz z danymi adresowymi z całą pewnością upłynie już termin do uzupełnienia braków formalnych, który zgodnie z ustawą wynosi jeden tydzień.

W związku z tym, że jest to termin ustawowy, nie może on ulec przedłużeniu, ani skróceniu. Dlatego też jedyną możliwością, którą ma powód w przedmiotowej sprawie jest złożenie w sądzie pisma z uzupełnieniem braków formalnych, a także z wnioskiem o zarejestrowanie sprawy pod nową sygnatura. Brakami tymi, jak wskazano wyżej, było niewskazanie numeru PESEL powoda, niewskazanie adresu pozwanego, a także nieuiszczenie opłaty sądowej.

Wtedy też pan Józef powinien dokonać opłaty sądowej na rachunek banku. W sprawach o zapłatę, opłata taka wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu, tj. kwoty 12.500,00 zł. W związku z tym, dowód potwierdzający uiszczenie tejże opłaty w wysokości 625,00 zł powinien zostać również załączony do w/w pisma.

apl. adw. Rafał Benkowski

Kancelarie
Adwokata Dariusza Budnik
Radcy Prawnego Anny Zamojskiej
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

Czytaj również