Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Opublikowany: 2015-01-27 14:37 Autor: nadesłane

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko dłużnikowi nie prowadzi do zaspokojenia wierzyciela z uwagi na fakt, że majątek dłużnika objęty jest tzw. wspólnością ustawową. W praktyce najczęściej problem ten pojawia się przy egzekucji z nieruchomości bądź pojazdu. Czy w takiej sytuacji wierzyciel ma szansę skutecznie dochodzić swoich należności? W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Powyższe sytuacje uregulowane zostały w art. 787 i 7871 k.p.c.

Zgodnie z art. 787 k.p.c. „tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika”.

Jak wynika z powyższego przepisu warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika jest stwierdzenie, iż wierzytelność stwierdzona tytułem egzekucyjnym wynika z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Okoliczność ta powinna zostać udowodniona przez wierzyciela w postępowaniu klauzulowym za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego.

W praktyce warto zatem, już na etapie zawierania umowy z kontrahentem zabezpieczyć się przed możliwymi problemami w odzyskaniu wierzytelności poprzez pisemną zgodę małżonka dłużnika na dokonanie czynności prawnej, z której powstała nasza wierzytelność (np. zgoda małżonka dłużnika na zaciągnięcie przez niego pożyczki).

Sytuacja wierzyciela korzystniej przedstawia się gdy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przedsiębiorstwo wchodzące w skład majątku wspólnego. W przedmiotowej sprawie zgoda małżonka nie jest wymagana, zgodnie bowiem z art. 7871 k.p.c. „tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa”.

Aplikant adwokacki
Michał Styś

Kancelarie
Adwokata Dariusza Budnik
Radcy Prawnego Anny Zamojskiej
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

Czytaj również