Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Zderzenie ze zwierzęciem – do kogo wystąpić o odszkodowanie?

Opublikowany: 2015-01-22 20:55 Autor: nadesłane

Powszechnie wiadomo, że zwierzęta stwarzają zwiększone niebezpieczeństwo dla otoczenia. Dla kierującego pojazdem źródłem zagrożenia mogą okazać się nie tylko inni uczestnicy ruchu, ale także psy, kury, sarny, łosie, dziki, a także jelenie, niespodziewanie pojawiające się na drogach publicznych, szczególnie tych znajdujących się poza miastem.

Czy w sytuacji zderzenia ze zwierzęciem, pomimo braku AC, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania? Jeśli tak, to kto powinien być adresatem takiego żądania i na jakich zasadach? Jakie czynności należy podjąć, żeby uzyskać rekompensatę za poniesione straty?

Należy zauważyć, że do wypadku może dojść zarówno z udziałem zwierząt hodowlanych, domowych, jak i żyjących w stanie wolnym. W pierwszym przypadku zastosowanie będzie miał art. 431 § 1 k.c. zgodnie z którym: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło chyba, że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Przyjmuje się, że zwierzę chowa ten, kto przez dłuższy czas sprawuje nad nim pieczę dla własnych celów, dostarczając mu schronienia i utrzymania. Osoba ta nie musi być jego właścicielem lub mieć jakieś inne prawa do niego. Wspomnianą odpowiedzialność na zasadzie domniemanej winy w nadzorze ponoszą także osoby, które nie chowają zwierzęcia, lecz dorywczo posługują się nim dla własnego celu. W powyższej sytuacji posiadacz zwierzęcia hodowlanego bądź domowego zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej nam szkody.

W przypadku zderzenia się z dzikim zwierzęciem w pierwszej kolejności należy ustalić czy zarządca drogi, na której doszło do zdarzenia, zamieścił na niej znak drogowy informujący o miejscu występowania dzikich zwierząt (A 18-b). Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

Przez utrzymanie drogi natomiast należy rozumieć wykonywanie robót konserwatorskich, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. W zakresie tych obowiązków jest więc także stosowne oznakowanie drogi, szczególnie w przypadku wyżej wymienionych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zatem zarządca drogi uchybił powyższemu obowiązkowi, osoba poszkodowana ma prawo zwrócić się do niego z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

W przypadku, gdy do wypadku dochodzi w czasie, w którym odbywa się polowanie z nagonką roszczenie odszkodowawcze można skierować do koła łowieckiego działającego na terenie zdarzenia. Koło łowieckie obowiązane jest do posiadania ubezpieczenia OC.

W związku z ogólną regułą wynikającą z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Osoba poszkodowana będzie zatem zmuszona wykazać zasadność zgłoszonych żądań oraz podniesionych zarzutów mających w szczególności postać zawinionego działania (zaniechania) wyżej wskazanych podmiotów. Warto zatem zawsze w tego typu sytuacjach zawiadomić policję. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy może okazać się istotna w kontekście ubiegania się przez osobę poszkodowaną o odszkodowanie.

Aplikant adwokacki
Michał Styś

Kancelarie
Adwokata Dariusza Budnik
Radcy Prawnego Anny Zamojskiej
www.adwokatbudnik.pl
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77