Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Kiedy znalazca ma prawo domagać się znaleźnego?

Opublikowany: 2015-06-10 23:22 Autor: nadesłane

Znaleźne jest niczym innym jak roszczeniem przysługującym znalazcy rzeczy względem osoby uprawnionej do jej odbioru w związku ze znalezieniem rzeczy. Osobą uprawnioną do odbioru jest z reguły ten, kto ją zgubił. Znalazca, który dopełnił obowiązków uczciwego znalazcy może żądać swoistej nagrody za wywiązanie się z obowiązków nałożonych na niego przez ustawodawcę.

Wysokość znaleźnego wynika z art. 186 k.c. i wynosi jedną dziesiątą wartości rzeczy znalezionej. Powyższą zasadę potwierdza art. 10 ust. 1 nowej ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20.02.2015 r., która wchodzi w życie 21.06.2015 r. Wartość rzeczy znalezionej określa się według cen rynkowych.

Należy jednak pamiętać, że żądanie znaleźnego musi zostać zgłoszone najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. W przypadku zaś, gdy ustalenie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy bądź jej miejsca zamieszkania napotyka trudności, znalazca zawiadamiający odpowiedni organ państwowy (zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych – właściwego miejscowo starostę), chęć odebrania znaleźnego, powinien zgłosić już w momencie dostarczenia znalezionej rzeczy do urzędu (najczęściej na etapie kwitowania przyjęcia rzeczy). Nie zgłoszenie roszczenia w przewidzianym przez ustawę terminie skutkować będzie jego wygaśnięciem.

Wchodząca w życie ustawa o rzeczach znalezionych zmienia niektóre przepisy kodeksu cywilnego, ustawę z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uchyla także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.06.1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych. Najbardziej istotną zmianą dla znalazców jest nowa treść art. 187 § 1 k.c., zgodnie z którym rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. W dotychczasowym stanie prawnym, po upływie w/w terminów, pieniądze, papiery wartościowe oraz kosztowności stawały się własnością Skarbu Państwa. Obecnie, jeżeli rzeczy te nie zostaną odebrane przez właściciela, trafią do znalazcy.

Należy również pamiętać, że znalazca ma obowiązek przekazać właściwemu staroście każdą rzecz, której wartość szacunkowa przekracza 100 zł (chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej wtedy wspomniany limit nie obowiązuje). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę (wartość rzeczy szacuje się na mniej niż 100 zł) znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Znaleźne jest przychodem uzyskanym z tzw. innych źródeł, od którego znalazca obowiązany będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Aplikant adwokacki
Michał Styś

Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

http://adwokaci-bz.pl

Czytaj również