Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Konsekwencje braku ważnego OC samochodu. Czy można z tego wybrnąć?

Opublikowany: 2015-06-30 23:48 Autor: nadesłane

Pan Janusz został zatrzymany przez policję do kontroli drogowej, w trakcie której okazało się, że nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej swojego samochodu osobowego. Jakie konsekwencje grożą za w/w przeoczenie panu Januszowi? Czy istnieje możliwość ich uniknięcia?

W analizowanym stanie faktycznym pan Janusz nie spełnił obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152),zgodnie z którą ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest zaś m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Odpowiadając na powyższe pytanie, w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że osoba poruszająca się pojazdem bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej: OC) naraża się na konieczność zapłaty odszkodowania w sytuacji, w której dojdzie do wypadku drogowego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że bez względu na to, czy właściciel korzysta z pojazdu sporadycznie, czy w ogóle nim nie jeździ (np. pojazd jest niesprawny technicznie), sam brak takiej polisy, stanowi podstawę ukarania wysoką karą finansową.

Wysokość kary finansowej uzależniona jest od trzech czynników. Po pierwsze, od rodzaju pojazdu, którego właściciel nie spełnił obowiązku ubezpieczenia. W powyższym stanie faktycznym chodzi o samochód osobowy, w przypadku którego tzw. opłata karna wynosi równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po drugie, wysokość ta zależy od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Zgodnie z ustawą, jeżeli samochód nie jest ubezpieczony:

  • do 3 dni – wtedy należy uiścić na rachunek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kwotę w wysokości 20 proc. pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej.

Po trzecie, istotne znaczenie ma wynagrodzenie minimalne, którego wysokość w 2015 r. kształtuje się na poziomie 1750 zł brutto (w 2016 r. ma wzrosnąć do 1850 zł brutto). Biorąc powyższe pod uwagę, pan Janusz obowiązany będzie zapłacić kwotę w wysokości 3500 zł na rachunek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod rygorem wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Pan Janusz może jednak skorzystać z procedury odwoławczej. Sytuacja jest jasna wtedy, kiedy okazałoby się, że ubezpieczenie OC pojazdu pana Janusza było jednak ważne. Jednakże w sytuacji, w której zapomnieliśmy o przedłużeniu ubezpieczenia, w szczególnych przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części, jak również udzielić ulgi w jej spłacie (np. rozłożyć na raty bądź odroczyć termin płatności).

Należy jednak pamiętać, że konieczne będzie wtedy złożenie wymaganego wniosku dostępnego na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wniosek taki należy odpowiednio uzasadnić, a także załączyć dokumenty potwierdzające naszą trudną sytuację materialną.

Na zakończenie należy pamiętać, że skontrolować może nas nie tylko policja w trakcie kontroli drogowej. Brak ciągłości ubezpieczenia może zostać „wychwycony” również przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w oparciu o bazę danych polis OC, aktualizowaną na bieżąco w związku z informacjami przesyłanymi przez ubezpieczycieli.

Aplikant adwokacki
Michał Styś

Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

http://adwokaci-bz.pl

Czytaj również