Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Co warto wiedzieć o rękojmi? Konsumenci zyskali, sprzedawcy - przeciwnie

Opublikowany: 2015-07-12 21:53 Autor: nadesłane

Jeśli planujecie zakupy, to koniecznie poznajcie nowe zasady rękojmi. Według nich to od konsumenta zależy, czy zażąda od sprzedawcy naprawy, czy też wymiany wadliwego towaru. Klient może powołać się na zasadę rękojmi nawet po roku, jeśli uzna, że rzecz miała wady już w dniu zakupu. Ale to nie wszystko.

25 grudnia 2014 r. ustawą z dnia 30 maja 2014 r. nastąpiła zmiana w zakresie przepisów konsumenckich, która nałożyła na sprzedawców szereg dodatkowych obowiązków, konsumentom zaś przyznała większe uprawnienia w dochodzeniu swoich racji w sporze z przedsiębiorcami. Dokonane zmiany miały związek z koniecznością wdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, a także z chęci ujednolicenia przez ustawodawcę wspomnianych przepisów.

Przedmiotem niniejszego opracowania będą najważniejsze, z punktu widzenia konsumenta i sprzedawcy, zmiany jakie zaszły w zakresie rękojmi za wady sprzedanej rzeczy. Rękojmia, którą należy odróżnić od gwarancji, to nic innego jak odpowiedzialność sprzedającego (przedsiębiorcy) względem kupującego za wadę fizyczną (np. towar został wydany w stanie niezupełnym, uszkodzonym) oraz prawną (np. rzecz jest własnością osoby trzeciej – pochodzi z kradzieży) sprzedawanej rzeczy.

W obecnym stanie prawnym, w sytuacji w której konsument dostrzeże wadliwość zakupionego przez siebie towaru ma prawo zażądać od sprzedawcy jednego z niżej wymienionych działań:
- wymiany towaru na nowy
- naprawy towaru
- obniżenia ceny
- odstąpienia od umowy, w przypadku gdy wada jest istotna.

W świetle obowiązujących przepisów zmieniła się tzw. sekwencyjność uprawnień. Konsument nie ma już obowiązku wpierw żądać naprawy lub wymiany towaru, a dopiero w drugiej kolejności wnosić o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy. Wszystkie wymienione uprawnienia są obecnie równorzędne tzn. każde z tych żądań może być zgłoszone od razu. Wybór należy do konsumenta. Kwestię tę szczegółowo normuje art. 560 k.c.

Należy także pamiętać, że jeżeli sprzedawca w terminie 14 dni nie poinformuje konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi to w świetle art. 5615 k.c. uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Analizując w/w przepis nietrudno dostrzec, że procedura ta nie dotyczy odstąpienia od umowy.

Ustawodawca w art. 5562 k.c. przyjął zasadę, że jeżeli konsument stwierdzi przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, że rzecz ta ma wady fizyczne, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała już w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Powyższy przepis jest zdecydowanie niekorzystny dla sprzedawców, z uwagi na fakt, iż w praktyce ustalenie przez nich czy zgłoszony przez konsumenta problem wynika z używania rzeczy, czy już tkwił w niej i jest np. związany z nieprawidłowościami w procesie produkcji może okazać się bardzo trudne.

Ważny dla sprzedawcy jest również termin wynikający z art. 568 k.c. W świetle tego przepisu okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, który liczony jest od dnia wydania towaru, wynosi 2 lata.

Korzystną zmianą dla konsumentów jest także uznanie, że sprzedawca zwolniony jest z tytułu rękojmi tylko wtedy, kiedy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Zgodnie z poprzednim stanem prawnym sprzedawca był zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący o wadzie rzeczy „wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć w chwili zawarcia umowy” co nastręczało wiele problemów interpretacyjnych i dowodowych.

Aplikant adwokacki
Michał Styś

Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

http://adwokaci-bz.pl

Czytaj również