Express Kaszubski feed

ExpressKaszubski.pl – strona główna REKLAMA REDAKCJA KONTAKT REJESTRACJA LOGOWANIE »

Na czym polega postępowanie uproszczone?

Opublikowany: 2016-04-27 14:56 Autor: nadesłane

Postępowanie uproszczone, będące postępowaniem odrębnym, zostało wprowadzone celem przyspieszenia i uproszczenia rozpoznawania w procesie cywilnym nieskomplikowanych spraw, a także spraw o małej wartości przedmiotu sporu.

Zgodnie z art. 5051 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w postępowaniu uproszczonym mogą być rozpoznawane:

  • roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
  • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy, które należą do właściwości sądów rejonowych. Jedną z wielu odmienności tego postępowania względem postępowania zwyczajnego jest obowiązek wniesienia pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od wyroku zaocznego, a także pism zawierających wnioski dowodowe na urzędowych formularzach. W zamierzeniu ustawodawcy mają one na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowania, mają również charakter porządkujący i dyscyplinujący.

Należy mieć również na uwadze, że w postępowaniu uproszczonym co do zasady jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia. Niedopuszczalna jest także zmiana powództwa. Wyłączony jest też dowód z opinii biegłego. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1. do 2000 zł – 30 zł;
2. ponad 2000 zł do 5000 zł – 100 zł;
3. ponad 5000 zł do 7500 zł – 250 zł;
4. ponad 7500 zł – 300 zł.

Analogicznie jak w postępowaniu zwyczajnym opłata może zostać wniesiona zarówno poprzez uiszczenie jej w kasie sądu, w tzw. znakach sądowych bądź przelewem na rachunek bankowy sądu. Możliwe jest także zwolnienie strony od kosztów sądowych.

Warto również zasygnalizować występujące odmienności w zakresie postępowania odwoławczego, chociażby zamknięty katalog zarzutów apelacyjnych (por. art. 5059 k.p.c.), rozpoznawanie sprawy w składzie jednego sędziego, co do zasady rozpoznawanie apelacji na posiedzeniu niejawnym, a nie na rozprawie (art. 50510 k.p.c.), jak również ograniczenie postępowania dowodowego przed sądem drugiej instancji do dowodu z dokumentu (50511 k.p.c.).

Aplikant adwokacki
Michał Styś

Kancelarie Adwokackie:
Adwokat Dariusz Budnik
Adwokat Anna Zamojska
83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 11/2
Tel. 58 736 66 77

http://adwokaci-bz.pl