Zamknij
REKLAMA

Jak korzystać z altan śmietnikowych? Instruktaż w Staniszewie i Brodnicy Górnej

09:24, 10.08.2021 | Artykuł sponsorowany/UM Kartuzy
fot.UM Kartuzy

W dniu 14.08.2021 roku będą rozdawane przez Urząd Miejski w Kartuzach karty dostępu do altan śmietnikowych na odpady problemowe, zlokalizowanych przy Przedszkolu w Brodnicy Górnej i przy Szkole Podstawowej w Staniszewie.

Na mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkanych w Brodnicy Górnej i okolicznych miejscowości czekamy od godziny 8.30 do 11.30.

Na mieszkańców/właścicieli Staniszewa i okolic czekamy od godziny 12.00 do 15.00.

Przy altanach odbędzie się krótki instruktaż jak z nich korzystać i jakie odpady powinny do nich trafić.

Te nowe altany to tzw. mini Pszoki na odpady problemowe, których nie powinniśmy wrzucać do pojemników przed posesją. Do nich powinny trafiać np.: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, leki, igły i strzykawki, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale, opakowania po środkach ochrony roślin, puszki po farbach, zużyta odzież i tekstylia, zabawki itp. Zbiórka odpadów jest dla mieszkańców ww. miejscowości oraz najbliższych okolic bezpłatna.

Altany w Brodnicy Górnej i w Staniszewie, powstały razem z nowym Pszokiem w Kartuzach, który znajduje się w Kartuzach na ul. F. Sędzickiego 40 w Kartuzach, w ramach projektu pod nazwą: "Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego RPO WP 214-2020 Działanie 11.2 Gospodarka odpadami.

Całkowity koszt realizacji Projektu to 2.888.104,65 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej do 85 %. Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” S. C. w Zblewie.

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. Gmina Kartuzy ma swój własny PSZOK, który rozpoczął działanie od 02.02.2021 r., w miejscu po byłym targowisku zwierzęcym.

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty. We wszystkie poniedziałki w roku PSZOK jest nieczynny.

Godziny otwarcia:

wtorek od 8.00 do 18.00,

środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00,

sobota od 9.00 do 14.00

Nowy PSZOK w Kartuzach na ul. F. Sędzickiego 40 działa razem z punktem PSZOK w Kiełpinie na ul. Szkolnej 53.

Zatem na terenie Gminy Kartuzy są dostępne dla mieszkańców dwa stacjonarne punkty odbioru odpadów selektywnie zebranych. PSZOK w Kiełpinie jest otwarty we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, w godzinach: poniedziałek, wtorek od 08.00 do 16.00, w środę od 10.00 do 18.00, w czwartek i piątek od 8.00 do 16.00, w sobotę od 9.00 do 14.00.

Nowy PSZOK w Kartuzach jest bardzo funkcjonalny i nowoczesny. Elementem PSZOKu jest ścieżka edukacyjna (wyposażona w oświetlenie z elementami OZE: moduł PV i wiatrak), Centrum Edukacji Ekologicznej, Centrum Napraw i Punkt Ponowne Użycie.

Na wyposażeniu PSZOK jest rampa najazdowa, z pomieszczeniami magazynowymi na odpady niebezpieczne, 2 kontenery kompostujące na odpady zielone, waga samochodowa, boksy i kontenery na odpady, rębak do gałęzi. Niebawem dla mieszkańców dostępne będą też 2 przyczepki samochodowe do wynajęcia na potrzeby dostarczenia odpadów.

W PSZOK działa Centrum Edukacji Ekologicznej - to miejsce na organizację licznych szkoleń dla wszystkich mieszkańców Gminy (dzieci i dorosłych) w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz podnoszenia świadomości ekologicznej. W leśnej scenerii wkomponowana jest ścieżka edukacyjna dla najmłodszych, wyposażona w ławki, tablice informacyjne i wspomniane elementy OZE.

Nowy PSZOK w Kartuzach jest wyposażony w warsztat naprawczy, gdzie można wykonać drobne naprawy.

W PSZOK dajemy drugie życie odpadom, poprzez Punkt Ponowne Użycie – punkt przyjęcia i odbioru przedmiotów nadających się do dalszego użytkowania. W tym miejscu można zostawić przedmioty, które mogą jeszcze innym posłużyć do używania.

Te rzeczy, które nadają się do ponownego użycia, zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie odbierać. Niebawem powstanie konto na Facebooku, na którym umieszczony zostanie katalog dostępnych produktów.

Dzięki wyposażeniu PSZOK w dwa specjalistyczne kontenery na odpady zielone, wyeliminowana jest emisja nieprzyjemnych odorów z zagniwania tych odpadów.

PSZOK w Kartuzach wyposażony jest we wszystkie niezbędne urządzenia zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony jest pod zadaszeniem, co uniemożliwia przedostanie się odcieków z odpadów do środowiska.

Nowy obiekt cieszy się dużą popularnością. Mamy nadzieję, że przyczyni się do zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Kartuzy i budowania "społeczeństwa recyklingu", wprowadzając mieszkańców w wymóg nałożony przez UE, jakim jest prowadzenie gospodarki w cyklu zamkniętym, w zgodzie z trendem „zero waste”.

ZASADY KORZYSTANIA Z PSZOK-u:

Do PSZOK dostarczane mogą być odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W PSZOK przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) metale;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, zbieranych odrębnie od pozostałych bioodpadów;

8) odpady tekstyliów i odzieży;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) odpady niebezpieczne;

12) przeterminowane leki;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) odpady komunalne budowlano - remontowe i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem odrębnego wydzielania gruzu, tworzyw sztucznych, styropianu, odpadów niebezpiecznych, itp.;

15) styropian (czysty bez kleju oraz wełna budowlana z grupy kodów 17);

16) zużyte opony.

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, posegregowane i w każdej ilości, za wyjątkiem: odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których jest limit do 0,5 Mg na nieruchomość zamieszkałą zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na rok oraz do 0,25 Mg na lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej na rok, styropianu, do 1 m3 na nieruchomość/lokal na rok, zużytych opon, do 4 sztuk na nieruchomość/lokal na rok, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, do 0,25 Mg na nieruchomość/lokal na rok.

Odpady przekazywane w ilościach przekraczających ww. limity przyjmowane są odpłatnie przez operatora PSZOK według ustalonego cennika.

Odpady muszą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Do rozładunku odpadów dostarczonych luzem zobowiązany jest ich dostawca.

Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu. Igły i strzykawki w opakowaniach chroniących przed zakłuciem.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane/resztkowe oraz odpady zawierające azbest, papę, trudne do zidentyfikowania, czy z działalności gospodarczej.

Przyjęcie odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, który zawiera następujące dane: numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości (nr deklaracji), adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

PSZOK prowadzi rejestr dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

Wszystkie odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpady przyjmowane są przez pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przyjęcie odpadów przebiega według następującej procedury:

- zgłoszenie pracownikowi Punktu rodzaju dostarczanych odpadów,

- sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,

- ważenie odpadów,

- zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

numer identyfikacyjny właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu,

- wydanie dostawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu zawierającego kod i wagę odpadów, podpis przekazującego i odbierającego odpady,

- rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych) w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.

Dostarczane odpady powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne przyjęcie do PSZOK.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

Osoby przebywające na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązane do:

- przestrzegania zaleceń obsługi Punktu,

- parkowania w oznaczonych lub wskazanych przez pracownika PSZOK miejscach,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia,

- zachowania zasad przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

Odpady dostarczone na teren punktu są czasowo magazynowane, po czym zostają przetransportowane do dalszego przetworzenia, w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%