Zamknij

Nowoczesne pociągi na Pomorzu. Pojawią się też na kartuskich trasach

09:24, 17.07.2018 | nadesłane/UMWP
REKLAMA
Skomentuj
fot. Samorząd Województwa Pomorskiego

Nowoczesne pociągi, komfortowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi i rowerzystów zasilą niedługo pomorski tabor. Elektryczne Zespoły Trakcyjne Impuls mogą trafić także na kartuskie trasy, po elektryfikacji linii PKM. Będą kursować na trasach Kartuzy- Gdańsk, a także Kartuzy- Somonino w przypadku modernizacji linii do Kartuz oraz linii 201 z Kościerzyny przez Gdańsk Osowę do Gdyni.

Samorząd województwa pomorskiego podpisał umowę z firmą Newag S.A. na zakup co najmniej pięciu nowoczesnych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych Impuls. Marszałek Mieczysław Struk podkreślał, że według badań, to mieszkańcy Pomorza korzystają z połączeń kolejowych najchętniej w Polsce. 

- Cieszymy się więc, że już wkrótce do ich dyspozycji zostaną oddane nowoczesne pociągi Impuls, dostosowane do potrzeb pasażerów XXI wieku, czyli odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z dziecięcymi wózkami, rowerzystów. Do tej pory inwestowaliśmy w tabor spalinowy. Teraz czas na składy elektryczne – powiedział marszałek województwa. - Pociągi będą szybkie oraz zostaną wyposażone w nowoczesne systemy, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki podróży. Zamówione przez samorząd pociągi to zupełnie nowa jakość na pomorskich torach. 

Prezes Newag S.A. Zbigniew Konieczek zapewnił, że dostarczenie wszystkich pojazdów będzie możliwe szybciej, niż początkowo zakładano, możliwe, że już pod koniec pierwszego kwartału 2019 r.

fot. UMWP

Pojazdy zostaną skierowane do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim na liniach: Słupsk – Lębork – Wejherowo - Gdynia Główna, Elbląg- Malbork- Tczew - Gdańsk Główny - Gdynia Główna, z możliwością obsługi połączeń na zelektryfikowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej: Gdańsk Główny/Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Gdańsk Osowa - Gdynia Główna, Kościerzyna - Gdańsk- Gdynia, Kartuzy- Gdańsk, a także Kartuzy- Somonino w przypadku modernizacji linii do Kartuz oraz linii 201 z Kościerzyny przez Gdańsk Osowę do Gdyni oraz sfinansowania dokumentacji przygotowawczej w postaci Studium Wykonalności przedmiotowego projektu. Zakupione nowe pojazdy będą sukcesywnie zastępować wyeksploatowane i niespełniające oczekiwań mieszkańców pojazdy serii EN57.

Wysoki komfort podróżowania

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls będą pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny monitoring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję i nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Niska pod­łoga umoż­li­wia­ć będzie łatwe wsia­da­nie i wysiadanie. Wnę­trze zostanie dosto­sowane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do przewozu wóz­ków i rowe­rów. Nowo­cze­sne toa­lety będą z obie­giem her­me­tycz­nym, zgodne z wyma­ga­niami TSI. Wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia zapewniony będzie dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi biegowemu oraz wydajnej kli­ma­ty­za­cji i ogrze­wa­niu z auto­ma­tyczną regulacją. opty­malne wła­ści­wo­ści trak­cyjne dzięki zasto­so­wa­niu sil­ni­ków trój­fa­zo­wych asynchronicznych, a zwrot (reku­pe­ra­cja) ener­gii do sieci trak­cyj­nej pod­czas hamowania.

Zamówiony przez województwo pojazd powinien roz­wi­jać pręd­ko­ść co najmniej 160 km/h. Wyprodukowany Impuls 45WE pomie­ści ponad 500 osób, w tym 225 na miej­scach sie­dzą­cych (min. 195 miejsc stałych, min. 30 miejsc uchylnych) oraz co najmniej 20 rowerów.

Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla województwa pomorskiego to około 123 mln zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.

– W umowie mamy również zapis, że możemy domówić jeszcze pięć dodatkowych składów. Ich zakup zależeć będzie jednak od pozyskania środków finansowych. Co ważne, jeśli zdecydujemy się skorzystać z tej opcji nie będzie trzeba przeprowadzać całej procedury przetargowej – zaznacza Ryszard Świlski.

Pięcio­czło­nowy Impuls 45WE to naj­now­szy pojazd tego typu pro­du­ko­wany w Newag S.A., który jest zgodny z TSI, naj­now­szymi restryk­cyj­nymi euro­pej­skimi nor­mami. W sierp­niu 2015 r. Impuls 45WE wypro­du­ko­wany na zle­ce­nie Kolei Mazo­wiec­kich pobił rekord pręd­ko­ści (226 km/h) na torze testo­wym i jest jak dotąd naj­szyb­szym pojaz­dem pasa­żer­skim wypro­du­ko­wa­nym w Polsce. Od czerwca 2015 eks­plo­ato­wany jest przez Koleje Mazo­wiec­kie na tra­sie Warszawa-Skierniewice.

(oprac. M.Dz.)

(nadesłane/UMWP)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (12)

czytać ze zrozumieniczytać ze zrozumieni

4 5

"Marszałek Mieczysław Struk podkreślał, że według badań, to mieszkańcy Pomorza korzystają z połączeń kolejowych najchętniej w Polsce."

czytaj:

Mamy najgorszą w całym kraju sieć dróg w stosunku do liczby pojazdów, która się po niej porusza. Korki, korki i jeszcze raz korki, dlatego rozwiązaniem jest pociąg lub czasem rower, którym na niektórych odcinkach porusza się szybciej niż samochodem. 09:54, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PasażerPasażer

5 0

Po elektryfikacji czyli kiedy...? Za 5 lat? :( 09:54, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

......

4 2

Nasza kolej jest w bardzo tragicznym stanie. 09:58, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

taaataaa

3 0

Podmienią te nowe, rozwalone, hałaśliwe składy firmy PESA? 5 sztuk w sam raz wystarczy (TYLKO) na obsługę linii do Kartuz. A kiedy naprawią obecne składy? Po hałasie, jaki generują, wyraźnie widać, że one są zepsute! 10:03, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

laslas

8 0

Kiedy druga część obwodnicy Kartuz 11:45, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JarusJarus

2 0

Obecne składy są bardzo hałaśliwe ???????? 11:51, 17.07.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tytrtytr

0 0

Jeśli tego nie słyszysz, zalecam wizytę u specjalisty. 08:49, 18.07.2018


saszasasza

0 1

Gdyby byly chalasliwe, to powinni je skierowac na wybrzeze srodkowe, odstraszalyby wilki 12:31, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

anyany

5 0

"z możliwością obsługi połączeń na zelektryfikowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej" jest możliwość obsługi trasy Kartuzy-Gdańsk, ale nie jest napisane że będą.
Po drugie zanim wybudują te już pewnie będą wyeksploatowane. 14:20, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PusiaPusia

2 0

Krótko i na temat, kiedy pociąg w Chmielnie? Kiedy przywróci się tę linię przez Garcz? 14:35, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gggg1gggg1

2 0

Kiedy poprawi się stan dróg wojewódzkich. W tej chwili stan jest dużo gorszy niż za czasów komuny. Województwo Pomorskie ma najgorsze drogi w Polsce. Czy władze tego nie zauważają czy tylko udają że nie widzą. Władze województwa powinny podać się do dymisji za nieudolność. 19:25, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jeżeli 160 km/godzJeżeli 160 km/godz

0 3

tzn. Kartuzy - Wrzeszcz w pięć minut (jeśli bez przystanków pośrednich). To tak, jakby mieszkać obok Galerii Bałtyckiej. Suuuuuper będzie. 19:47, 17.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone