Zamknij
REKLAMA

Czy podwyżkę czynszu lokalu trzeba uzasadniać?

00:00, 16.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, właściciele mieszkań nie mogą zmieniać wysokości czynszu bez uzasadnienia i przedstawienia odpowiednich wyliczeń. Jedynie waloryzacja o wysokość inflacji może przebiegać bez stosownego uzasadnienia.

W pozostałych przypadkach wynajmujący zmuszony jest wyjaśnić najemcy, dlaczego podwyższa czynsz, a lokator może taką podwyżkę zakwestionować. Zasady te dotyczą jednak czynszu w lokalu mieszkalnym, a nie użytkowym.

Podwyżka czynszu w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów

Ustawa o ochronie praw lokatorów rozróżnia zmianę wysokości czynszu uzależnioną od zmiany cen towarów i usług w gospodarce (waloryzacja) od zwykłej podwyżki, nie mającej związku z inflacją.

Niezależnie od przyczyny, podwyżka czynszu zawsze polega jednak na tym, że aby ustalić nową wysokość opłat, trzeba wypowiedzieć najemcy dotychczasową wysokość czynszu, z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

Jak czytamy we wspomnianym dokumencie: “Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. “ Wypowiedzenie wysokości czynszu lub innych opłat za lokal musi zostać dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności.

Z uwagi na fakt, że przepisy uznają podwyżkę czynszu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (o wskaźnik inflacji) za uzasadnioną, wynajmujący nie musi dodatkowo uzasadniać jej najemcy. Inaczej jest w przypadku podwyżki będącej wyłączną decyzją właściciela nieruchomości.

W jakim przypadku konieczne jest uzasadnienie podwyżki czynszu?

Przepisy nie wymuszają na właścicielach lokali uzasadniania każdej podwyżki niezwiązanej z inflacją. Zgodnie z ustawą, taki obowiązek rodzi dopiero podwyżka przekraczająca 3% dotychczasowej stawki.

Jeśli więc wynajmujący chce podnieść wysokość czynszu o większą kwotę, to musi jakoś uzasadnić taką decyzję najemcy, na przykład wzrostem kosztów utrzymania nieruchomości.

Co ważne, wynajmujący nie ma prawa ustalać podwyżki w sposób dowolny. Przepisy odnoszą się do tego zagadnienia w następujący sposób:

“Podwyższając czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, właściciel może ustalić:

1)zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż:

a)1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub

b)10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu zwiększające jego wartość użytkową - aż do ich pełnego zwrotu;

2) godziwy zysk. “

Lokator może nie wyrazić zgody na podwyżkę czynszu

Uzasadnienie podwyższenia stawki czynszu i przedstawienie stosownej kalkulacji jest istotne choćby ze względu na fakt, że zgodnie z przepisami najemca ma prawo nie wyrazić zgody na podwyżkę.

Swój sprzeciw może wyrazić w dwojaki sposób:

  • odmawiając przyjęcia podwyżki na piśmie, czyli wypowiadając umowę najmu ze skutkiem po upływie okresu wypowiedzenia,
  • wnosząc do sądu pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna lub zasadna, ale w innej wysokości.

Warto podkreślić przy tym, że obowiązek udowodnienia zasadności podwyżki ciąży na właścicielu, dlatego prędzej czy później może on zostać zmuszonym do przedstawienia argumentów, które skłoniły go do podjęcia decyzji o podwyżce.

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%