Zamknij
REKLAMA

Płaca minimalna w 2021 roku – ile wyniesie?

09:02, 27.08.2020 | materiały partnera

Niewiele kwestii w Polsce wzbudza w ciągu ostatnich lat tyle kontrowersji, co płaca minimalna. Rada Ministrów przedstawiła 28 lipca 2020 roku propozycję nowych stawek. Ile zatem Polacy będą zarabiać na rękę w 2021 roku?

Płaca minimalna: podstawa prawna i definicja

Aby zabezpieczyć pracowników przed wyzyskiwaniem przez nieuczciwych pracodawców, zostało wprowadzone pojęcie płacy minimalnej. Czym jest płaca minimalna? Jest to najmniejsze możliwe wynagrodzenie, które jest legalnie dopuszczalne w kraju. Jest to kwota całkowicie niezależna od piastowanego stanowiska, wykonywanego zawodu czy wykształcenia pracownika. Obowiązuje niezmiennie na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

„Wyróżnia się dwie jej formy – w przypadku umowy o pracę jest to płaca minimalna w ujęciu miesięcznym, a w kontekście umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o zlecenie lub umowa o dzieło, jest to minimalna stawka godzinowa. Pojęcie dotyczące umów cywilnoprawnych zostało wprowadzone w 2017 roku w związku z rosnącą liczbą osób, które wykonują pracę na ich podstawie. Wzrost płacy minimalnej ma zapewnić Polakom wyższy standard życia i napędzać dalszy rozwój gospodarki. Płaca minimalna brutto w 2020 roku wynosiła 2600 złotych” – wyjaśniają finansowi eksperci z https://www.aasapolska.pl/

Podstawa prawna minimalnego wynagrodzenia znajduje swoje poparcie w ustawie z dnia 10 października 2002 roku. Jego wysokość jest ustalana co roku przez Radę Ministrów, o czym wspomina artykuł 2 tej ustawy:

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Podczas ustalania płacy minimalnej uwzględnia się szereg różnych czynników, takich jak między innymi:

  • informację o wskaźniku cen za rok poprzedni;
  • informację o prognozowanym wskaźniku cen na rok przyszły;
  • informację o wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego;
  • informację dotyczącą poziomu życia różnych grup społecznych;
  • dane dotyczące kondycji gospodarki państwa i sytuacji budżetowej;
  • prognozowany wskaźnik wzrostu PKB na rok przyszły.

Ustawa ta precyzuje też płacę minimalną w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin:

Art. 8. 1. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie niniejszej ustawy.

Kwota najniższego wynagrodzenia stale rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Płaca minimalna w 2021 będzie wynosić 2800 złotych, a do 2024 roku ma dojść do pułapu około 4000 złotych.

Minimalne wynagrodzenie a forma zatrudnienia

W przypadku umowy o pracę osobie świadczącej swoje usługi należy się płaca minimalna w ujęciu miesięcznym. Jeśli praca jest wykonywana w ramach umów cywilnoprawnych, to obowiązująca stawka wyrażana jest w formie minimalnego wynagrodzenia godzinowego. W pewnych przypadkach minimalne wynagrodzenie nie musi zostać zapewnione. Dzieje się tak między innymi w przypadku zawierania umów pomiędzy osobami fizycznymi, które nie są podmiotami gospodarczymi, o czym informuje Państwowa Inspekcja Pracy:

Obowiązek ten nie ma zastosowania do umów zawieranych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały także następujące umowy, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu Cywilnego:

  • jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie decydował przyjmujący zlecenie, lub świadczący usługi i będzie mu przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; przesłanką wyłączenia ze stosowania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej jest więc spełnienie trzech warunków łącznie (czas, miejsce i prowizja),
  • określone umowy o świadczenie usług dotyczące sprawowanej osobiście w sposób ciągły całodobowej opieki nad osobami lub grupą osób.

Jak kształtowała się płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lat?

Zgodnie z obietnicami rządu płace minimalne stabilnie rosną. Największy przeskok w ciągu kilku ostatnich lat można było zaobserwować w tym roku. Najniższa krajowa w 2019 roku wynosiła 2250 złotych, by w 2020 roku wzrosnąć o ponad 15% do poziomu 2600 złotych.

Płaca minimalna w 2021 roku – ile będziemy zarabiać?

Według obecnej propozycji Rady Ministrów płaca minimalna w 2021 roku wzrośnie do 2800 złotych brutto. Jeśli projekt ten zostanie zaakceptowany, to będzie to wzrost o 7,7%.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA