Zamknij
REKLAMA

 Redakcja

e-mail: [email protected]
tel. 58 685 45 48

609 332 701

Redaktor naczelny

Wojciech Drewka

Dziennikarze

Wojciech Drewka, [email protected]
Magdalena Dzienisz, [email protected]

Reklama

Anna Baranowska, [email protected]
Magdalena Baryżewska, [email protected]

Ważne

Redakcja zachęca do współpracy i nadsyłania materiałów, ale zastrzega sobie prawo do ich skracania, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z tym, że zostanie opublikowany.

Autor zdjęć, tekstu lub nagrania, przekazując swój utwór do publikacji przenosi na wydawcę prawa autorskie do publikacji oraz jego rozpowszechniania w internecie. Poprzez nadesłanie materiału (tekstu, zdjęć, nagrania) jego autor oświadcza, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia materiału, reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

Redakcja nie odpisuje na wszystkie maile.

Informacja o ochronie danych osobowych

W świetle nowych przepisów unijnego rozporządzenia o ochrony danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych przesyłanych do redakcji w formie mailowej lub listownej jest Express Kaszubski z siedzibą w Kartuzach przy ul. Jeziornej 2. Dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przechowywane są na potrzeby prowadzenia komunikacji redakcyjnej i biznesowej. Dane te przechowywane są w sposób zabezpieczony. Każdej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub żądanie usunięcia. Wszelkie żądania w tym zakresie można kierować mailowo na adres: [email protected]