Zamknij
REKLAMA

Optymalizacja wpłaty na PFRON, obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie

09.13, 21.01.2023 art.sponsorowany Aktualizacja: 09.02, 24.01.2023

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z formalnościami i licznymi opłatami. Jednym z wielu zobowiązań finansowych jest składka PFRON. Wpłata ta jest obowiązkiem ogromnej ilości przedsiębiorców. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedzieć, jak obliczyć jej wysokość. Wskażemy też, jak może przebiegać optymalizacja wpłat na PFRON.

Pokażemy Ci sposoby na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczącej ponad 25 pracowników.

Czemu służą wpłaty na PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie wspierać aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Musi jednak mieć na to środki. Dlatego wymaga od przedsiębiorców płacenia składek zależnych od etatów w firmie zajmowanych przez osoby mające orzeczenie i bez stwierdzonej niepełnosprawności.

Pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na dofinansowania wynagrodzeń. Przeznaczane są też na przystosowanie firm zatrudniających niepełnosprawnych, do potrzeb pracowników z orzeczeniem. PFRON częściowo pokrywa też koszty rehabilitacji zawodowej i społecznej. Fundusz pomaga również w przygotowaniu stanowiska pracy, jeśli potrzebne są dodatkowe uproszczenia lub inne narzędzia.

Składki PFRON kto płaci, a kto nie?

Misją Funduszu jest zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dlatego do dokonywania obowiązkowych wpłat zobowiązany jest każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 25 pracowników i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • poniżej 6% dla firm prywatnych, świadczących usługi nastawione na zarobek
 • poniżej 2% dla uczelni (publicznych i niepublicznych) szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek resocjalizacyjnych, żłobków i klubów dziecięcych.

Firma zatrudniająca większą ilość pracowników niepełnosprawnych jest zwolniona z obowiązku wpłat na PFRON. Jeśli osoby z orzeczeniem stanowią mniejszy odsetek, to optymalizacji PFRON można dokonać poprzez zakup towarów i usług od firm. Muszą to być podmioty, które zatrudniają 30% pracowników o stopniach i przyczynach niepełnosprawności, określonych w Ustawie.

Zwolnienie z płacenia na PFRON

Zgodnie z przepisami prawa, niektóre instytucje i firmy są zwolnione z wpłacenia na rzecz PFRON, mimo że nie spełniają wymaganego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych. Obowiązkowe wpłaty nie dotyczą:

 • domów pomocy społecznej i hospicjów,
 • zakładów opiekuńczo-leczniczych,
 • innych jednostek organizacyjnych, których celem nie jest osiąganie zysków,
 • placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji zagranicznych,
 • zakładów pracy, wobec których ogłoszono upadłość lub są w trakcie likwidacji.

Jak obliczyć wysokość składki na PFRON?

Jeśli jesteś w grupie przedsiębiorstw zobowiązanych do płacenia składek na PFRON, to musisz też wiedzieć, jak obliczyć wysokość wpłaty.

Jest ona zależna od kilku czynników, a do jej obliczenia stosowany jest wzór:

KW = 0,4065 x PW x [(0,06 x ZO) - ZN]

gdzie:

KW — kwota miesięcznej wpłaty na PFRON

PW — wysokość przeciętnego wynagrodzenia

ZO — zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (ilość etatów w firmie)

ZN — ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Optymalizacja, kiedy składka PFRON może być niższa?

Z powyższego wzoru łatwo można wywnioskować, że już zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej przyczynia się do obniżenia kosztów PFRON. Nawet w przedsiębiorstwach, które nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Optymalizacja kosztów PFRON jest określona w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym

Doskonałym sposobem na niższe koszty związane z wpłatami na PFRON jest zatrudnienie osób schorzenie szczególne. Jedną z korzyści, jakie to ze sobą niesie, jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracownik ze schorzeniem szczególnym i orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności liczony jest podwójnie. Orzeczenie o stopniu znacznym pozwala na policzenie etatu aż 3 razy.

Kto może liczyć na ulgi we wpłatach na PFRON?

Redukcja kosztów PFRON daje realne szanse na zatrudnienie osobom niepełnosprawnym. Nowi pracownicy wpływają na rozwój firmy i zwiększają jej wydajność. Jeśli dodatkowo mają orzeczoną niepełnosprawność, to pracodawca może liczyć na zmniejszenie dotychczasowych wydatków. Kiedy i na jakich zasadach się to dzieje?

Zatrudnianie niepełnosprawnych

To najprostsza metoda obniżenia składek na rzecz PFRON. Podpisując umowę z kimś, kto ma orzeczenie, zwiększa się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu zmniejsza się wysokość obowiązkowych wpłat. Pracodawców, którzy w danym miesiącu zatrudniają powyżej 25 osób, a niepełnosprawni stanowią więcej niż 6%, obowiązek płacenia tych składek nie dotyczy.

Kupowanie produktów i usług od udzielających ulg we wpłacie PFRON

W niektórych sektorach gospodarczych trudno jest osiągnąć wysoki poziom wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają wielu ludzi z orzeczeniem, zawsze mają obowiązek płacenia wysokich składek. Ulgi przysługują też tym, którzy kupują towary i usługi od firmy uprawnionej do obniżenia opłat innym.

Jest to możliwe, jeśli sprzedający towar lub usługę zatrudnia 30% osób z niepełnosprawnością opisaną w Ustawie o stopniach i przyczynach niepełnosprawności. Aby transakcja została uznana przez PFRON, trzeba:

 • udokumentować zakup, najprościej poprzez przedstawienie faktury,
 • opłacić należność w terminie,
 • udokumentować ulgę na podstawie informacji o kwocie obniżenia wpłaty.

Jak obliczać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Wskaźnik ten służy do określenia liczby zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w stosunku do wszystkich członków zespołu w przedsiębiorstwie. Do jego określenia potrzebna jest wiedza na temat schorzeń szczególnych oraz wymiaru czasu pracy — wartość wskaźnika podaje się na podstawie ilości etatów, a nie osób zatrudnionych.

Oznacza to, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych na pół etatu podniesie wskaźnik o połowę. Do obliczenia stanu zatrudnienia uwzględnia się ludzi zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę także spółdzielczej,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania.

Większe wartości osiągną pracodawcy, zatrudniający osoby mające schorzenie szczególne.

Stan zatrudnienia PFRON — czym są schorzenia szczególne?

Ustalając ilość pracowników w zakładzie pracy, trzeba brać pod uwagę kody chorób opisane w orzeczeniu o stopniu znacznym i umiarkowanym. Schorzenie szczególne, które uprawniają do zwiększenia ulgi we wpłatach na PFRON, to:

 • choroba Parkinsona,
 • epilepsja,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • miastenia,
 • późne powikłania cukrzycy,
 • niedowidzenie i ślepota,
 • głuchota i głuchoniemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe.

Choroby te muszą być potwierdzone w orzeczeniu o niepełnosprawności. Nie wystarczy zaświadczenie lekarza.

Optymalizacja PFRON — pamiętaj o precyzyjnych wyliczeniach

Ustalanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest bardzo istotne. Jedyną konsekwencją niepłacenia jest zwiększanie długu wobec PFRON. Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON, mają obowiązek składania odpowiedniej deklaracji DEK.

W dokumencie trzeba podać rzeczywiste dane, pamiętając, że Fundusz może nas skontrolować, aby potwierdzić zasadność przyznanych ulg.

Co to jest kalkulator wpłat na PFRON?

Żeby wyliczyć wysokość wpłat, trzeba wykonywać co miesiąc audyt organizacyjny. Pozwala on poznać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ten sposób dowiesz się, czy możesz liczyć na oszczędności z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych.

Nie jest to skomplikowane, jednak dużą oszczędność czasu stanowi kalkulator PFRON zamieszony na stronie agencji pracy My Wspieramy: https://mywspieramy.org Aplikacja oblicza wysokość należnej wpłaty na podstawie danych na temat zatrudnienia.

Jak działa kalkulator PFRON?

Zatrudniając osobę niepełnosprawną, można liczyć na dofinansowania, a także obniżenie wysokości wpłat na PFRON. Ile zaoszczędzimy, obliczy kalkulator wpłat na PFRON. Jest to narzędzie precyzyjne, aktualizowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. Nie ma więc obaw, że zapłaci się źle wyliczoną składkę.

Aplikacja jest prosta i intuicyjna. Wystarczy posiadać dane na temat orzeczeń pracowników niepełnosprawnych i znać kody ich chorób. W kalkulatorze uzupełniamy liczbę niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Dla znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest dodatkowy podział na pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym i bez.

Nie tylko redukcja kosztów w firmie. Co jeszcze służy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Wsparcie finansowe służy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Optymalizacja PFRON jest ogromną zachętą dla pracodawców. Nie zapominajmy jednak, że można zyskać o wiele więcej.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, wpływa się na rozwój firmy. Na co dzień zmagają się oni z chorobą, dlatego niepełnosprawni to bardzo zmotywowani pracownicy, którzy wnoszą wiele dobrego do Twojej firmy.

Ponadto przedsiębiorca otwarty na niepełnosprawnych pracowników tworzy wizerunek firmy wrażliwej. Taka reputacja to wiele korzyści rozwojowych. Są bowiem przedsiębiorstwa, które chętniej współpracują ze wspierającymi niepełnosprawnych.

Obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie przez zatrudnianie niepełnosprawnych

Ograniczenie kosztów ponoszonych z tytułu wpłat na PFRON to duże wsparcie finansowe dla firmy. To zachęca przedsiębiorców do szukania nowych pracowników wśród ludzi mających orzeczenie. Zyskają dzięki temu niezwykle zaangażowanych pracowników, a optymalizacja PFRON pozwoli zaoszczędzić wiele pieniędzy w danym miesiącu. Jeśli nie ma możliwości zwiększenia etatów dla niepełnosprawnych, to warto podjąć współpracę z firmą, udzielającą ulg we wpłacie na PFRON. Wówczas wpłaty na PFRON można obniżyć nawet o 50%.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%