Zamknij

OKiS Żukowo ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego

12:09, 07.06.2021 | mat. OKiS Żukowo
fot.nadesłane

Żukowo, 07.06.2021                                                                                                                                                   

Nr sygn. KK.234.1.2021

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŻUKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest samochód osobowy /sprawny, nadający się do ruchu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021r poz.54)/


1. Nazwa i siedziba Sprzedającego/Zbywającego
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. 3 Maja 9B; 83-330 Żukowo
tel. (58)680 08 48


2. Miejsce i termin przeprowadzenie przetargu
Otwarcie ofert przez Komisje Przetargową nastąpi 22.06.2021 o godz. 12:00 w siedzibie
sprzedającego w pokoju Dyrekcji.


3. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego
Samochód będzie przedmiotem przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie można oglądać na parkingu siedziba Sprzedającego od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr telefonu 883 993 483 /Kazimierz Kassin – Specjalista ds. infrastruktury/.


4. Rodzaj i typ pojazdu objętym postępowaniem (zdjęcia w galerii)
1) Rodzaj: ciężarowy
2) Marka: CITROEN BERLINGO
3) Nr identyfikacyjny pojazdu: VF7GCWJYB94289920
4) Rok produkcji: 2006
5) Pojemność silnika: 1868,00 cm³
6) Kolor: biały
7) Paliwo: diesel
8) Przebieg: 200732
9) Dodatkowe informacje o pojeździe: 2-osobowe, bez klimatyzacji, zamek centralny z pilotem, 1 kpl. kluczyków, radio niefabryczne, opony letnie na alufelgach, dodatkowo opony zimowe na felgach stalowych + koło zapasowe, sprawny technicznie 100%,

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 6000 brutto.

5. Wadium
Sprzedawca wymaga wniesienia wadium. Każdy oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 600 zł brutto.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
61 8345 1029 0202 4415 2000 0001, Bank Spółdzielczy w Tczewie O/Żukowo do godziny 15:00. do dnia 21.06.2021 r.

W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać znak identyfikujący postępowanie: KK.234.1.2021
Komisja przetargowa, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.


6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- Imię i nazwisko lub nazwę (firmy), adres, NIP i telefon kontaktowy Oferenta;
- Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz, ze ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin; Przykładowy formularz ofertowy oraz wzór umowy zostały załączone na stronie OKiSu.


7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej ofercie. Koperta musi być zaadresowana wg. poniższego
wzoru:

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
ul. 3 Maja 9B; 83-330 Żukowo

- Oferta przetargowa na zakup samochodu CITROEN BERLINGO nr rej. GKA 38356
Nie otwierać przed dniem 22.06.2021 godz. 12.00

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyj. sobót i niedziel) w godz. 8.00-16.00 nie później jednak niż do dnia 21.06.2021 do godz.15:00 w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, bądź drogą pocztową na adres wyżej wskazany /decyduje data i godzina wpływu/
nie później jednak niż data wyżej określona.


8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.


9. Inne informacje:
1) Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1644 z późn. zm.);
2) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu;
3) W przypadku złożenia dwóch takich samych ofert kupna, sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty;
4) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;

b) nie zawiera danych i dokumentów, o którym mowa w pkt 6, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę; O odrzuceniu oferty Komisją Przetargową zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży
1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez Komisję Przetargową najkorzystniejszej oferty, nie później niż 14 dni od daty otwarcia ofert.
2) Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Oferenta ceny nabycia zgodnie z wystawioną fakturą/umową sprzedaży.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%