Zamknij
REKLAMA
Robotnikpomocniczy w murarstwie
StPr/21/0899
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Zapoznanie się ze Statutem Powiatu Kartuskiego, Regulaminem Organizacyjnym Starostwa, Regulaminem Pracy, Instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu oraz aktami obowiązującymi w Wydziale Budownictwa. Udzielanie pomocy: 1. przy odbiorze korespondencji, wysyłce i rejestracji przesyłek wchodzących i wychodzących; 2. przy wydawaniu pozwoleń na budowę; 3. przy wydawaniu zaświadczeń o samodzielności lokali oraz dodatków mieszkaniowych; 4. przy opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego gmin.
StPr/21/0894
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Księgowa
StPr/21/0887
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Księgowa
StPr/21/0876
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Samodzielne prowadzenie salonu protetyki s?uchu. Aktywne uczestnictwo w obs?udze klienta. Przeprowadzanie bada? s?uchu. Dobór aparatów s?uchowych i innych urz?dze?.
StPr/21/0871
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 4 000 PLN

obróbka bi?uterii
StPr/21/0860
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Dor?czanie przesy?ek paczkowych samochodem s?uzbowym 8-16
StPr/21/0864
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 2 850 PLN

Dor?czanie przesy?ek pocztowych. 8-16
StPr/21/0865
data rozpoczęcia pracy od 19.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 2 850 PLN

? Utrzymywanie w nale?ytej czysto?ci przydzielonych do sprz?tania pomieszcze? ? Przygotowywanie ?rodków dezynfekcyjnych oraz dokonywanie dezynfekcji sprz?tu i pomieszcze? oddzia?u wed?ug ustalonego harmonogramu ? Wspó?praca z zespo?ami jednostek szpitala
StPr/21/0850
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- przygotowywanie i prowadzenie rewalidacji z dzie?mi; - prowadzenie zaj??; - prowadzenie dokumentacji; - organizacja swojej pracy.
StPr/21/0851
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN