Zamknij
REKLAMA

Dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej 2023-2025

09.05, 21.01.2023 art.sponsorowany Aktualizacja: 09.03, 24.01.2023

W ostatnich miesiącach osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunowie, intensywnie poszukują informacji dotyczących programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogłoszony w maju 2022 roku przez Pawła Wdówika program przewiduje dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej. Im bliżej daty uruchomienia Programu "Mobilność osób z niepełnosprawnością", tym pytań i kontrowersji w środowisku jest coraz więcej.

Agencja pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy https://mywspieramy.org , przygotowała więc bezpłatny poradnik. W artykule przybliżymy wytyczne, które osoba niepełnosprawna musi wykazać, by spełnić kryteria udziału w Programie. Odpowiemy dla kogo jest program, jakie dokumenty trzeba zgromadzić, skąd pobrać i jaką drogą złożyć wniosek.

Jeśli jesteś niepełnosprawny ruchowo oraz poruszasz się na wózku? Zainteresowałeś się zakupem samochodu z dofinansowaniem PFRON? A może jesteś opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i chcesz uzyskać dofinansowanie zakupu auta? Zapraszamy do lektury.

Kto może złożyć wniosek na dofinansowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych?

Zgodnie z wytycznymi Uchwały nr 15/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 6.10.2022 roku dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przeznaczone jest dla wąskiej i specyficznej grupy osób niepełnosprawnych, głównie w stopniu znacznym. Wskutek ograniczeń transportowych osoby te mają szczególną sytuację. W związku z tym znacznie ograniczoną podmiotowość i niezależność.

Wniosek o dofinansowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych , mogą złożyć zatem osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Muszą posiadać orzeczenie z odpowiednim symbolem i niemogące poruszać się inaczej, jak na wózku inwalidzkim. Warunkiem bezwzględnym do otrzymania dofinansowania jest poświadczony przez lekarza specjalistę stan funkcjonalny osoby niepełnosprawnej. Lekarz musi potwierdzić, że osoba chcąca otrzymać dofinansowanie, w żaden sposób samodzielnie nie przesiądzie się na fotel auta.

Dofinansowanie auta dla niepełnosprawnych kierowców – jakiego?

Samochód dla niepełnosprawnego kierowcy, na który osoba może otrzymać dofinansowanie, musi umożliwiać wjazd do niego wózkiem inwalidzkim, by zająć miejsce za kierownicą, bez konieczności przesiadania się z niego na fotel. Dodatkowo dofinansowany samochód musi posiadać dodatkowe, indywidualne wyposażenie i dostosowanie, które umożliwią kierowcy z niepełnosprawnością samodzielne kierowanie nim.

Program PFRON — samochód dla niepełnosprawnego pasażera — czyli jaki?

Wymóg, jaki stawiany jest przed niepełnosprawnymi pasażerami odnośnie zakupu dostosowanego samochodu to przede wszystkim dobranie auta tak, aby było możliwe podróżowanie na wózku inwalidzkim. Osoba dzięki takiemu rozwiązaniu nie będzie zmuszona zajmować miejsca na fotelu. Dostosowanie samochodu nowego, czy używanego, w tym przypadku będzie polegało na montażu windy, rampy lub najazdów, innych systemów zabezpieczających wózek i pasażera. Takie dostosowanie dla osób mających trudności w samodzielnym przesiadaniu wystarczy.

Kiedy jest możliwe dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Początkowo dofinansowaniem na zakup samochodu odpowiednio dostosowanego do przewozu na wózku osoby niepełnosprawnej miały być objęte osoby dorosłe. Wskutek interwencji Program samochodowy 2023-2025 rozszerzono.

PFRON — dofinansowanie do samochodu dla opiekuna 2023

Do Programu S-A-M zwiększającego mobilność osób niesamodzielnych dołączyli opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, do lat 16. Wydzielono dla nich część środków z całej puli, którą będzie dysponował jego Realizator. Tak, jak i w przypadku osób dorosłych, dziecko musi spełniać podstawowe warunki udziału w Programie:

 • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności z informacją o konieczności stałej lub długotrwałej opieki.
 • Nie móc inaczej poruszać się jak tylko na wózku inwalidzkim.
 • Nie móc samodzielnie się przesiąść i wymaga pomocy innej osoby.
 • Musi zaistnieć konieczność podróżowania na wózku inwalidzkim.

Ile wyniesie dofinansowanie na samochody do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku?

Dofinansowanie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych zostało uzależnione od statusu beneficjenta. Tego, czy będzie to pasażer podróżujący na wózku, czy kierowca prowadzący samochód i siedzący na wózku. Wyodrębniono więc 2 grupy, dla których dofinansowanie do zakupu dostosowanego samochodu będzie zróżnicowane. Ponadto ustalono progi cenowe z procentowym dofinansowaniem kosztów zakupu auta.

Progi dofinansowania dla kierowców z niepełnosprawnością

Wysokość dofinansowania do zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku uzależniona jest od jego ceny. Dotacje z poszczególnych progów będą się kumulować. Niepełnosprawni kierowcy będą mogli otrzymać:

 • sumę odpowiadającą 80%, jeśli koszt zakupu będzie wynosił do 150 tys. zł;
 • sumę odpowiadającą 50% nadwyżki, jeśli koszt zakupu będzie wynosił od 150 tys. zł do 250 tys. zł;
 • sumę odpowiadającą 30% nadwyżki, jeśli koszt zakupu będzie wynosił od 250 tys. zł do 300 tys. zł.
 • 0% dotacji do nadwyżki, jeśli koszt auta wyniesie ponad 300 tys. zł

Ile maksymalnie może otrzymać kierowca z niepełnosprawnością? Wyliczmy:

80% x 150 000 zł + 50% x (250 000 zł – 150 000 zł) + 30% x (300 000 zł – 250 000 zł) = 120 000 zł + 50 000 zł + 15 000 = 185 000 zł.

Jeśli więc kierowca poruszający się na wózku zakupi w ramach dofinansowania samochód, którego koszt będzie wynosił 300 tys. zł i więcej otrzyma dofinansowanie do dostosowanego samochodu w maksymalnej kwocie 185 tys. zł. Udział własny beneficjenta będzie opiewał w tej sytuacji na kwotę minimum 115 tys. zł.

Progi dofinansowania samochodu dostosowanego do przewozu na wózku pasażera z niepełnosprawnością

Kwota dofinansowania do samochodu dostosowanego do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku uzależnione są, identycznie jak w przypadku kierowców, od jego ceny. Dotacje z kolejnych progów także się kumulują. Pasażer podróżujący na wózku inwalidzkim będzie mógł otrzymać:

 • sumę odpowiadającą 85%, jeśli koszt zakupu będzie wynosił do 130 tys. zł;
 • sumę odpowiadającą 50% nadwyżki, jeśli koszt zakupu będzie wynosił od 130 tys. zł do 200 tys. zł;
 • sumę odpowiadającą 30% nadwyżki, jeśli koszt zakupu będzie wynosił od 200 tys. zł do 230 tys. zł.
 • 0% dotacji do nadwyżki, jeśli koszt auta wyniesie ponad 230 tys. zł

Ile maksymalnie może otrzymać pasażer z niepełnosprawnością w ramach dofinansowania? Policzmy:

85% x 130 000 zł + 50% x (200 000 zł – 130 000 zł) + 30% x (230 000 zł – 200 000 zł) = 110 500 zł + 35 000 zł + 9 000 = 154 500 zł.

Jeśli więc beneficjent transportowany, jako pasażer na wózku zakupi w ramach dofinansowania samochód, którego koszt będzie wynosił 230 tys. zł i więcej otrzyma dofinansowanie do dostosowanego samochodu w maksymalnej kwocie 154 500 zł. Udział własny zatem będzie opiewał w tym przypadku od kwoty 75 500 zł w górę.

Wnioski o dofinansowanie

Program w założeniach został przekazany do obsługi przez Wojewódzkie Oddziały PFRON. Wnioski osoby zainteresowane będą mogły pozyskać ze stron PFRON. Dzięki uruchomionemu dla tego celu elektronicznemu systemowi wsparcia SOW wnioskodawcy przekażą odpowiednio uzupełnione formularze z załącznikami do Realizatora Programu bez wychodzenia z domu. Wniosek będzie można podpisać przez Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany elektronicznie, lub w Oddziale PFRON.

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie na samochód dla osoby niepełnosprawnej

Wnioski po raz pierwszy będzie można składać od 01 marca 2023. PFRON w założeniach do Programu przewidział 4 tury naboru wniosków. Niepełnosprawni, którzy spełniają kryteria, będą mogli przesyłać swoje wnioski w 4 turach:

 1. Termin obejmuje czas od 1.03 do 31.03. 2023 roku.
 2. Termin obejmuje czas od 30.06 do 31.07. 2023 roku.
 3. Termin obejmuje czas od 29.09 do 31.03. 2023 roku.
 4. Termin obejmuje czas od 29.03 do 30.04. 2024 roku.

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Mobilność osób z niepełnosprawnością przewidziano, że będzie realizowany do roku 2025. Jednak nabór wniosków może zakończyć się wcześniej, niż zakłada się, czyli z chwilą wyczerpania środków, które przeznaczone zostały na ten cel.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć, by uzyskać dofinansowanie na samochód dla osoby niepełnosprawnej?

Wnioskujące osoby z niepełnosprawnością przed wysłaniem muszą zgromadzić niezbędne dokumenty oraz wypełnić konieczne formularze, które będą dołączone do wniosku. Podstawowe dokumenty obowiązujące wszystkich niepełnosprawnych Beneficjentów to:

 1. Scan lub zdjęcie orzeczenia o niepełnosprawności, które jest aktualne i ważne. Musi ono zawierać wskazanie o konieczności sprawowania opieki, z uwagi na znacznie ograniczoną samodzielność lub mówić o osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Może to być też inne orzeczenie z innego organu, ale równoważne orzeczeniu o znacznym stopniu niesprawności ujętym w Ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej z 27.08.1997 roku.
 2. Oświadczenie o tym, że osoba niepełnosprawna lub dziecko w imieniu, którego wnioskuje się o objęcie dofinansowaniem do zakupu samochodu porusza się tylko i wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego. Takie oświadczenie musi dodatkowo potwierdzić lekarz specjalizujący się w ortopedii, neurologii lub rehabilitacji na druku, który będzie dołączony do wniosku.
 3. Oświadczenie zawierające treść o zobowiązaniu do posiadania pojazdu objętego dofinansowaniem, co najmniej przez 60 miesięcy od dnia przyznania dotacji. W oświadczeniu tym będącym częścią wniosku zawarta będzie klauzula o wykorzystywaniu dotowanego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku zgodnie z celem Programu.

Dodatkowo, jeśli wnioskodawca, jest kierowcą niepełnosprawnym i wymaga dostosowanego pojazdu, by móc kierować na wózku, powinien dołączyć:

      4. Potwierdzenie posiadania ważnego prawa jazdy kategorii B.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej – warunki dodatkowe we wniosku

      5. We wniosku o dofinansowanie PFRON osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny powinien wybrać rodzaj dofinansowania. Określić, czy osoba będzie pasażerem podróżującym na wózku, czy też kierowcą dostosowanego samochodu do indywidualnych potrzeb.

      6. Koniecznym wymogiem jest zawarcie we wniosku przewidywanej ceny samochodu, który wnioskodawca zamierza nabyć.

Jaki samochód do przewozu osób niepełnosprawnych można zakupić w ramach programu PFRON?

W ramach Programu dofinansowania auta dla niepełnosprawnych, realizowanego przez PFRON, wnioskodawca musi zakupić model samochodu, który będzie spełniał wymóg transportu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. W związku z tym samochody o małych gabarytach tańsze nie spełnią powyższego wymogu.

Beneficjent Programu po podpisaniu umowy z PFRON powinien zakupić samochód osobowy dostosowany do indywidualnych potrzeb, który jest dopuszczony do ruchu drogowego, zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym.

Zakup powinien być zrealizowany u sprzedawcy działającego na terenie Polski, z wpisem do rejestru REGON – dział 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności lub sprzedawców działających na terenie całej Unii Europejskiej.

PFRON program samochodowy – nowe samochody dla niepełnosprawnych

W programie samochodowym 2023-2025 uwzględniono zakup samochodów nowych. Na samochody nowe, zakupione w ramach dofinansowania sprzedawca musi udzielić gwarancji, przynajmniej na czas 24 miesięcy licząc od daty zakupu.

Dofinansowanie na samochody dla osób niepełnosprawnych — używane

Kiedy beneficjent ubiegał się o dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej wcześniej już używanego samochodu, musi otrzymać od sprzedawcy przynajmniej 12-miesięczną, czyli roczną gwarancję. Istotne jest, aby zakupione auto używane nie miało więcej niż 6 lat, czyli 72 miesiące od dnia pierwszej rejestracji. Dla osób niepełnosprawnych ważną informacją jest to, iż auto w dniu pierwszej rejestracji nie musiało być określone, jako dostosowane.

Program — dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej 2023-2025

Samochód dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jest potrzebny każdej osobie niepełnosprawnej. Dlatego długo oczekiwany przez osoby niepełnosprawne program wzbudził u wielu rozczarowanie.

Edycja Programu Samochodowego na lata 2023-2025 przewiduje pomoc w zakupie własnego środka transportu dla wąskiej grupy osób z niepełnosprawnością ruchową. Likwidację barier transportowych dla tych, którzy na stale poruszają się na wózku inwalidzkim i nie mogą samodzielnie przesiąść się na siedzenie samochodu. Program ma przeciwdziałać wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś taką osobą i spełniasz kryteria, wnioskuj o przyznanie bezzwrotnej dotacji dla siebie.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%