Zamknij
REKLAMA

Można uzyskać dotacje na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej

00:00, 10.09.2020 | mat.partnera

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby ogłasza nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej w branży turystycznej i około turystycznej (numer naboru 20/2020).

Nabór realizowany jest w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski przyjmowane będą w terminie 30 września – 13 października 2020 r. w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1.

Dotacja wynosi maksymalnie 300 tys. zł i jest przyznawana w formie refundacji.

Kto może ubiegać się o otrzymanie dotacji?

- przedsiębiorca (mikro i małe przedsiębiorstwo), który prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Powiatu Kartuskiego lub Gminy Przywidz, który:

- w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał łącznie 365 dni działalność gospodarczą,

- w wyniku realizacji projektu utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i utrzyma je do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia całkowitego rozliczenia projektu.

Na co można otrzymać dotację?

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i około turystycznych.

W ramach projektu sfinansować można koszty budowy/ przebudowy/ remontu/ modernizacji obiektów oraz zakup sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych na cele rozpoczęcia nowej działalności w zakresie świadczenia usług takich jak: hotelarstwo, gastronomia, rekreacja, komercyjna działalność kulturalna. 

Działalności te określają następujące sekcje klasyfikacji PKD:

SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym;

SEKCJA N, DZIAŁ 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane oraz podklasa 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.;

SEKCJA R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

 

Warunki udzielenia wsparcia oraz dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania można kierować na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie 58 736-77-88, kom. 668 699 077

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop