Zamknij
REKLAMA

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

01:03, 23.03.2020 | mat.partnera/PCPR w Kartuzach
fot.nadesłane

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przypomina, że w związku z dalszą realizacją programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD” w roku 2020 osoby niepełnosprawne (o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) mogą składać wnioski na dofinansowanie w ramach MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w terminach semestr letni 2019-2020 od 01.03.2020 do 31.03.2020 r., semestr zimowy 2020-2021 od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.

Zachęcamy do składania wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia, który można składać pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (bez konieczności wychodzenia z domu), co jest dodatkowo punktowane.

Wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, może spowodować wystąpienie trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (o zaliczeniu semestru albo kontynuowaniu nauki), w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

Ważna informacja

W związku z powyższym według informacji z PFRON dopuszczalne jest dołączenie skanu informacji z uczelni  o aktualnym braku możliwości uzyskania wymaganego zaświadczenia (np. uzyskanej za pośrednictwem USOS lub witryny uczelni). Skan takiej informacji zastępuje w SOW wymagany załącznik do czasu odzyskania możliwości uzyskania odpowiedniego, wymaganego dokumentu.

Ponadto przypominamy

Warunki uczestnictwa:

-Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-Nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,

-Brak zobowiązań wobec PFRON oraz wobec realizatora programu.

Wysokość dofinansowania:

-Opłata za naukę (czesne) – do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia,

-Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium– do 1.000,00 zł,

-Dodatek dla pozostałych wnioskodawców - do 1.500,00 zł,

-Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000,00 zł.

Zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: 

700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu,

500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

800 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Udział własny:

- 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

- 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek).

 

Wnioski dot. zadań można składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia

lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, przy ul. Mściwoja II 20 - pokój 105 lub droga pocztową (decyduje data stempla).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz druki wniosków wraz załącznikami można uzyskać w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w.125 i 127

lub na stronie internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
© expresskaszubski.pl | Prawa zastrzeżone