Zamknij
REKLAMA

Rusza nabór wniosków w ramach PFRON „Aktywny Samorząd”

01:11, 22.02.2021 | mat.partnera PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach informuje,iż w dniu 01.03.2021 r. rusza nabór wniosków w ramach Modułu I oraz Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny Samorząd”

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu oraz do dzieci niepełnosprawnych z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2021 r. realizujemy działania w ramach:

-Modułu I -likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (termin składania wniosków od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.)

-Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (termin składania wniosków od 01.03.2021 do 31.03.2021 r. - semestr letni od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. – semestr zimowy)

W module I można uzyskać:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu ruchu),

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,(dysfunkcja narządu ruchu),

Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, (dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dysfunkcja narządu słuchu),

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku),

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym(dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

UWAGA STUDENCI!!

W module II można uzyskać:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

-szkole policealnej

-kolegium

-szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Ważne

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

-posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu

-aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Wysokość dofinansowania - warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”w 2021 roku.:

1) dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b) do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

3) opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) -niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

9) 500 zł - w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Zachęcamy do składania wniosków przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia. Za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl/): można złożyć wnioski o dofinansowanie:

-w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;

-do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

-do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier!

Jedyne, czego potrzeba to:

-dostęp do Internetu,

-konto w Systemie SOW,

-Profil Zaufany (bezpłatny) można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy banków (https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/lista-bankow-z-mozliwoscia-zalozenia-profilu-zaufanego-poprzez-bankowosc-elektroniczna/)

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet lub podpis elektroniczny.

Można skorzystać także z kreatora (portal informacyjny), bezpłatnej infolinii SOW: 800 889777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00), mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punkcie informacyjnym SOW zlokalizowanym w pomorskim oddziale PFRON tel. 58 350 05 00 pod adresem: aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie znajdą Państwo na stronie internetowej:https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/ oraz na naszej strony internetowej www.pcprkartuzy.pl w zakładce Aktywny samorząd lub pod nr tel. 58/685 33 20, 684 00 82 w. 127 i 128.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%